İ L A N:
Beldemiz Sahil Kesimimevkiinde bulunan,Tapu sicilinin 19d pafta 2169-5657 ve 3818parselleri kapsayan alanda 18.madde uygulama yapılması için ; 2169 parselin tamamı 5657 ve 3818 parsellerin bir kısmını kapsayacak şekilde hazırlanan18.Madde Uygulaması işlemi, Belediyemiz Encümeninin 08.07.2022 gün ve59760508-46 sayılı kararı ile uygun görülerek kabul edilmiş ve onaylanmıştır.
Bu işleme ait haritalar aynı kanun gereğince bir ay süre ile Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır.
İlan Olunur.............

20.07.2022 56

Çanakkale Geyikli Belediyesi Resmi Web Sitesi

İletişim