GEYİKLİ VE DALYAN MÜCAVİR ALAN İMAR PLANLARI.....

resim602731


SAHİL KESİMİ
1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI

resim525387

1.PLAN NOTLARI....
2. TİCARET ALANLAR
Açık ve kapalı otopark ihtiyacı kendi parseli içinde çözümlenecektir.
I.Bu alanlarda ;ticari amaçlı yapılar,bürolar,iş hanları,gazino,lokanta,çarşı,
Mağazalar,bankalar,oteller,sinema ,tiyatro gibi kültürel sosyal tesisler ve
Yönetimle ilgili tesisler ve benzeri yapılar yapılabilir.
•Bu alanlarda E = 0.30 H MAX .= 4.50m. ve 1 kattır.asma kat yapılması
Halinde HMAX=5.50m.olabilir.
•Pansiyon Yapılması Halinde Max Kat Adedi 2 kattır.

II. Özel Proje Alanı (ÖPA) içerisinde kalan ticaret alanları olup;Bu alanlarda
E:0.25 HMAX :4.50 m. l Kat asgari ifraz 500 m2'dir.

3. TERCİHLİ KULLANIM ALANLARI :
•Bu alanlarda 2.Konut ve Turizm tesisi yer alabilir.
•Tüm yapılarda aksine kısıtlama yok ise yola yaklaşma mesafesi minimum 5 metre ,yan ve arka parsel sınırına yaklaşma mesafesi minimum 3 m.dir.

BU ALANLARDA 2.KONUT YAPILMASI DURUMUNDA :
Taks :0.10
Kaks :0.20
Hmax :7.00 m 2 kat olacaktır.2.Konut yerleşme alanlarında minimum ifraz şartı 500 m2.dir. Ancak ifraz işlerinde kolaylık sağlamak amacıyla 10 m2.lik azalmalar yapılabilir.
BU ALANLARDA TURİZM TESİSİ YAPILMASI HALİNDE:
*Bu Parsellerde Otel,tatil Köyü ve diğer turistik tesisler yapılabilir.
•Turizm tesisi yapılacak alanlarda yapılanma koşulları 4.maddede geçerli
Olan koşullardır.
•Tercihli Konut alanlarında yapılacak turizme yönelik tüm tesislerin
Turizm yatırım ve işletme belgesi alması zorunlu olup,bu kullanışlar tapunun beyanlar hanesine turizm tesisi olarak kaydedilecektir.Bu kullanışlarda kat mülkiyeti ihdas edilemez.


4. TURİZM TESİS ALANLARI :
•Turizm tesis alanları,planda turizm tesis alanı olarak tanımlanmış olup,bu
Alanlarda otel,tatil köyü ve diğer turistik tesisler yapılabilir.
•''Turizm tesisleri yönetmeliği'' hükümlerine uyulması zorunludur.Yatırım
belgesi alınmadan inşaat ruhsatı verilemez,işletme belgesi alınmadan işletmeye açılamaz.
•Turizm tesis alanlarında yapılan turizm tesis ve yapılan sonradan hiçbir
Biçimde başka bir amaç için kullanılamaz.
•Tapu Kütüğünün beyanlar hanesine toplumun yararlanmasına ayrılan
Yapı ve turizm tesisi olduğu yazılacak ve bu tescil işlemi yapılmadan inşaat ruhsatı verilmeyecektir.
•Turizm tesisi yapı adalarının içinde '' Turizm Tesisleri Yönetmeliğine''
Göre vaziyet planında ayrılması gereken yeşil,yol ve otopark gibi alanların kamu eline geçmesi şartı aranmaz.
•Turizm tesislerine ait vaziyet planları bulundukları alan için çıkartılacak
Ağaç rölevelerine göre hazırlanacaktır.
*OtellerdeE=0.45 HMAX.= 3 kattır.
•Tatil Köylerinde E=0.30 H.MAX.= 2 Kat.
•Diğer turistik tesislerde E =0.30 HMAX. = 2 Kat
•Kamp alanları = 50 Çadır/hektar ,
•Sabit tesislerde E= 0.05 H MAX.= 4.50 m. l Kattır.
•Turizm tesis alanlarında toplamı 30 m2 büyüklük ve 3.50 m yüksekliği
Geçmemek koşuluyla yapılacak danışma ,giriş ve güvenlik üniteleri emsale dahildir.Ancak bu yapılarda çekme mesafesi sınırlaması aranmaz.
•Turizm tesis alanlarında parselde tesis bütünlüğü içinde birden fazla yapı
Yapılabilir.Planda herhangi bir sınırlama getirilmemiş ise inşaat cephesi ve inşaat derinliği herhangi bir ölçü ile sınırlı değildir.
•Sadece kat yüksekliği ve emsal verilmiş turizm tesis alanlarında zemin kat
Yüksekliği serbesttir.
•Turizm İşletme belgesi alma zorunluluğundaki konaklama ve günübirlik
Tesislerde ''Turizm Tesisleri Yönetmeliği ''ndeki otopark standartlarına uyulması gereklidir.Ancak,bu nitelikteki işletmelerin parsel içinde kalan otoparkları kamuya terk edilemez.
•Turizm tesis alanları içersinde kalan mevcut yollardaki altyapı hattı
Üzerine bina yapılamaz.

5. GÜNÜBİRLİK KULLANIM ALANLARI:

•Bu alanlarda Konaklama Tesisleri yapılamaz.Yalnız günübirlik kullanıma
Dönük plaj tesisleri düzenlemeleri,lokanta,çay bahçesi,büfe, soyunma kabini,Wc.vb yapılabilir.
•Bu alanlarda E=0.05 ,MAX.H. = 4.50 m ( l.kattır.)
•Yapıların Parsel sınırına en fazla yaklaşma mesafesi 5 m.dir.

6. PARK VE YEŞİL ALANLAR :
•Bu alanlar, içerisinde Oyun alanı vb. açık alanlar içeren kullanımlardır.
•Bu alanlarda Piknik masası,Çöp bidon Ocak,Spor ve Çoçuk oyun alanı ,sızdırmasız fosseptikli WC .veya seyyar WC .duş büfe,kır gazinosu,çay bahçesi,çeşme ve serbest gezinti alanı yapılabilir.
•Buradaki birimlerin yerleri ve büyüklükleri Uygulama İmar planında belirlenir. 1/500 ölçekli kentsel tasarım uygulama projesi hazırlanıp onanmadan uygulamaya geçilmez.

7. SAĞLIK TESİSİ,RESMİ KURUM ALANI :
•Bu alanlarda E = 0.50 H.MAX. = 6.50 m (2 Kat ) dır.

8. SOSYO –KÜLTÜREL TESİSLER ALANI :
•Bu alanlarda Sinema,tiyatro,sergi salonu,gazino,lokanta,kafeterya ,büfe gibi kültürel ve sosyal tesisler yapılabilir.Bu alanlarda E = 0.40
H MAX.=7.50m. 2 kat olacaktır.

9. GARAJ ALANI
•Bu alanda E = 0.10 H MAX.= 4.50m. l kattır.
10. SİT ALANLARI :
•Bu alanlarda Kültür ve Tabiat varlıkları Koruma Yüksek Kurulunun ilke
Kararlarına ve ilgili bölge kurulu kararlarına uyulacaktır.

11. ÖZEL PROJE ALANI :
•Bu alandaki azmak çevresini kapsamakta olup,bu alandaki ;
•Turizm alanlarında E = 0.30 H.MAX:4.50 m.l kat asgari ifraz :1000 m2.dir
•Pansiyon alanları: E=0.20 H MAX : 4.50 m.1 kat asgari ifraz :500 m2.dir.
•Ticaret alanlarında E = 0.25 H.MAX.4.50 m.1 kat asgari ifraz : 500 m2dir.
•TERCİHLİ KULLANIM ALANLARINDA 2 .KONUT YAPILMASI
HALİNDE E: 0.15 H.MAX: 4.50m. l kat asgari ifraz 500 m2'dir.
*Turizm Tesisi Yapılması Halinde: E :0.30 H.MAX:4.50 m.1 kat asgari
ifraz 1000m2.dir.
Ö.P.Alanında Konuyla ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının görüşleri
Alınmadan uygulamaya geçilemez.

GEYİKLİ ŞEHİR İÇİ


GEYİKLİ ŞEHİR İÇİ MEVKİİ
PLAN NOTLARI:


1.UYGULANMASI GEREKEN YÖNETMELİK VE KARARLAR:
1.1.BU PLAN NOTLARI GEYİKLİ 30 L I B - 30 L I C - 30 L II A - 30 L II D - 30 L IV B NOLU İMAR PAFTALARININ TAMAMI İLE 30 L III A - 30 L III D VE 30 L IV C NOLU İMAR PAFTALARININ BOZCAADA ÇEVRE YOLUNUN KUZEYİNDE KALAN KISMINI KAPSAYAN UYGULAMA İMAR PLANI SINIRLARI İÇİNDE GEÇERLİDİR.
1.2.''2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU'' VE BU KANUNA İSTİNADEN YÜRÜRLÜĞE GİREN İLGİLİ YÖNET-MELİKLER İLE ''5491 SAYILI ÇEVRE KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN'' HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
1.3.19.03.1979 GÜN VE 18783 SAYILI RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN LAĞIM MECRASI MÜMKÜN OLMAYAN YERLERDE YAPILACAK ÇUKURLARA AİT YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN BOYUT VE STANDARTLARDA PİSSU ÇUKURU YAPILACAK, PİSSU KANALLARI BURAYA BAĞLANACAKTIR.
1.4.19.12.2007 TARİH VE 26735 SAYILI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN 7126 SAYILI SİVİL SAVUNMA KANUNU'NUN EK 9. MADDESİNE GÖRE BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR.
1.5.BU PLAN KAPSAMINDAKİ MİMARİ PROJELERDE, 04.04.1991 GÜN VE TS: 9111 SAYILI TSE TEKNİK KURULU KARARI İLE BELİRLENEN ''ÖZÜRLÜ İNSANLARIN İKAMET EDECEĞİ BİNALARIN DÜZENLENMESİ KURALLARINA'' İLİŞKİN İÇ MİMARİ STANDARTLARI GÖZ ÖNÜNE ALINMAK SURETİYLE BEDENSEL ÖZÜRLÜ İNSANLARIN YENİ YAPILACAK TURİZM YAPILARINA, RESMİ KURUM VE KURULUŞLARINA AİT YAPILARI VE KAMU HİZMET BİNALARI KULLANABİLMELERİNİ SAĞLAYACAK DÜZENLEMELERİN GETİRİLMESİ MECBURİDİR.
1.6.3194 SAYILI İMAR KANUNU'NA EK ''SIĞINAKLARLA İLGİLİ YÖNETMELİK'' VE ''OTOPARK YÖNET-MELİK'' HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
1.7.PLANLAMA ALANININ 1. DERECE DEPREM BÖLGESİNDE YER ALMASI NEDENİYLE, YAPILACAK BİNA VE TESİSLERİN PROJELENDİRİLMESİ VE YAPIMINDA ''DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILA-CAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK'' İLE ''AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAK-KINDA YÖNETMELİK'' HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
1.8.09.09.2006 TARİH VE 26284 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN ''DERE YATAKLARI VE TAŞKINLAR'' KONULU BAŞBAKANLIK GENELGESİ HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
1.9.5403 SAYILI ''TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU''NUN 13. MADDESİ GEREĞİNCE TAŞINMAZIN ÇEVRESİNDE BULUNAN TARIM ARAZİLERİNE ZARAR VERİLMEMESİ İÇİN GEREKLİ TEDBİRLER ALINACAKTIR.
1.10.KARAYOLLARI SORUMLULUĞU ALTINDAKİ KARAYOLUNA CEPHELİ PARSELLERDE 16.08.1995 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN VE 06.01.1998 GÜN VE 23222 SAYILI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN DEĞİŞİKLİK DOĞRULTUSUNDA HAZIRLANAN, 2918 SAYILI ''KARAYOLLARI TRA-FİK KANUNU''NUN 17. VE 18. MADDESİNE DAYANILARAK HAZIRLANAN ''KARAYOLLARI KENA-RINDA YAPILACAK VE AÇILACAK TESİSLER HAKKINDA YÖNETMELİK'' HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.
1.11.2863 SAYILI ''KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU''NUN 3386 VE 5226 SAYILI YASALARLA DEĞİŞİK 4. MADDESİ UYARINCA YAPILACAK HAFRİYATLARDA ALANDA TAŞINIR-TAŞINMAZ HERHANGİ BİR KÜLTÜR VE TABİAT VARLIĞINA RASTLANILMASI HALİNDE ÇALIŞMALAR DURDURULARAK EN YAKIN MÜLKİ AMİRLİĞE YA DA MÜZE MÜDÜRLÜĞÜNE HABER VERİLECEKTİR.
1.12.BU PLANIN ONAMA TARİHİNDEN ÖNCE BELEDİYE MECLİSİ TARAFINDAN ONAYLANMIŞ TÜM İMAR PLANLARI VE PLAN NOTLARI GEÇERLİDİR.
1.13.BU PLAN NOTLARINDA BELİRTİLMEYEN HUSUSLARDA ''BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖL-GESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI VE PLAN NOTLARI'', ''1/5000 ÖLÇEKLİ GEYİKLİ NAZIM İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI'', ''3194 SAYILI İMAR KANUNU'', ''MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ'' VE ''PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ'' HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.
2.ÇEVREYE İLİŞKİN HÜKÜMLER:
2.1.PLANLAMA ALANINDA ZEMİN DENGESİNİ BOZACAK DERİN KAZILARDAN KAÇINILMALIDIR.
2.2.BİNALARDA, UYGUN DRENAJ SİSTEMLERİYLE, SIZINTI VE YÜZEY SULARININ YAPI TEMEL-LERİNİ ETKİLEMESİ ÖNLENMELİDİR.
2.3.RENK, ÇATI KAPLAMASI, ÇATIDA DOLULUK-BOŞLUK ORANLARI VE BİNA BİRİM ÖLÇÜLERİNDE ÇEVRE KARAKTERİSTİKLERİNE UYULACAKTIR.
2.4.YAPILARIN DIŞ CEPHELERİNDE DOĞAYA UYGUN TÜR VE RENKTE MALZEME KULLANILMASINA DİKKAT EDİLMELİDİR.
2.5.ÇEŞİTLİ AMAÇLARLA KULLANILAN TABELALARDA, KENTSEL MOBİLYALARDA (TELEFON KULÜ-BELERİ, OTURMA GRUPLARI, ÇÖP KUTULARI VB.) YÖRENİN ÖZGÜN KİMLİĞİ İLE BÜTÜNLE-ŞECEK ORTAK BİR FORMUN VEYA STANDARTIN KULLANILMASI SAĞLANACAKTIR.
2.6.TESİSLERİN MİMARİ PROJELERİNDE TOPOĞRAFYAYA VE DOĞAL BİTKİ ÖRTÜSÜNE UYGUN ÇÖZÜMLER GETİRİLECEKTİR.
2.7.MANDRA, AHIR, GÜBRE VE SİLAJ ÇUKURLARI GİBİ TESİSLER VE ÇEVRE SAĞLIĞI SORUNU YARATAN ENTEGRE TESİSLER YAPILAMAZ.
3.YAPILANMAYA İLİŞKİN HÜKÜMLER:
3.1.BU PLAN NOTLARI, PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNİN GENEL HÜKÜMLER, TANIMLAR VE RUHSATA İLİŞKİN HÜKÜMLERİNE AYKIRI OLMAYAN HUSUSLARI KAPSAYACAK ŞEKİLDE VE KENTİN MEVCUT ŞARTLARI DEĞERLENDİRİLEREK HAZIRLANMIŞTIR.
3.2.BU PLAN NOTLARI ONAY TARİHİ İTİBARİYLE YÜRÜRLÜĞE GİRER.
3.3.1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR VE UYGULAMAYA ESAS PARSELASYON PLANLARININ ONAYLANMA-SINDAN SONRA ONANLI İMAR PLANINA UYGUN OLARAK HAZIRLANACAK ÜST VE ALTYAPI UYGULAMA PROJELERİ İLE BİRLİKTE İNŞAAT RUHSATI İÇİN MÜRACAAT EDİLECEK OLUP, RUHSAT ALINMADAN İNŞAATA BAŞLANAMAZ.
3.4.İMAR DURUMU AŞAMASINDA YAPILAN ÖN İNCELEMEDE VEYA RESMİ APLİKASYON KROKİSİ İLE PLANDA VERİLMİŞ BİNA KİTLE ÖLÇÜLERİ ARASINDA UYUMSUZLUK OLMASI DURUMUNDA, DİĞER YAPILANMA KOŞULLARINDA BİR DEĞİŞİKLİK GETİRİLMEDEN ÖLÇÜLERİ UYUMLU HALE GETİRMEYE İDARE YETKİLİDİR.
3.5.UYGULAMADA PLAN KARARLARI İLE KADASTRAL DURUM ARASINDA 0.50 M'YE KADAR OLAN KAYMALAR, HATA KABUL EDİLEREK KADASTRAL İSTİKAMET ESAS ALINABİLİR.
3.6.İNŞAAT EMSAL DEĞERLERİ VEYA YÜKSEKLİKLERİ EN YÜKSEK DEĞERLER OLUP, BU DEĞERLER DAHA ALT DEĞERLERDE KULLANILABİLİR.
3.7.TURİZM TESİS-YÖNETİM-BELEDİYE HİZMET-RESMİ KURUM-SOSYAL KÜLTÜREL TESİS-DİNİ TESİSLER-EĞİTİM TESİSLERİ-SAĞLIK-KÜÇÜK SANAYİ-KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA -TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ -TERMİNAL VB. ALANLARDA BİNA BOYUTLARINDA KISITLAMA YOKTUR. BU ALANLARDA BLOK BOYLARI VE DERİNLİKLERİ MİMARİ PROJEDE MÜELLİF TARAFINDAN TEKLİF EDİLEN MESAFELER KADAR OLACAKTIR.
3.8.PLANLAMA ALANI İÇİNDE YAPI YAKLAŞMA MESAFELERİ İÇİNDE BULUNAN MEVCUT TÜM YAPILAR AYNEN KORUNACAK OLUP, BU YAPILARIN YIKILIP YENİDEN YAPILMALARI HALİNDE PLANDA ÖNERİLEN YAPI YAKLAŞMA MESAFELERİNE UYULACAKTIR.
3.9.PLANDA ÖNERİLEN ADA ORTA ÇİZGİSİ İZAFİ OLUP, GEYİKLİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN UYGULAMA ESNASINDA KESİN OLARAK BELİRLENECEKTİR.
3.10.BODRUM KATLAR ÇEKME MESAFESİ İÇİNE TAŞAMAZ. ANCAK TAMAMEN TABİİ ZEMİNİN ALTINDA KALAN BODRUMDA OTOPARK ALANI DÜZENLEMESİ YAPILACAKSA PARSELİN TAMAMINI KAPSAYABİLİR.
3.11.BODRUM VE BODRUM KATI OLMAYAN BİNALARIN ZEMİN KATLARINDA ÇEKME MESAFESİ İÇİNE TAŞMAMAK ŞARTIYLA HER TÜRLÜ DEPO, GARAJ, KALORİFER DAİRESİ, KÖMÜRLÜK, JENERATÖR ODASI, KAPICI ODASI VB. ALANLAR YAPILABİLECEK, ANCAK BU ALANLAR EMSALE DÂHİL OLMAYIP İSKÂN EDİLMEYECEKTİR.
3.12.CEPHE HATTI TEŞEKKÜL ETMİŞ İMAR ADALARINDA; MEVCUT CEPHE HATTINA UYULACAKTIR.
3.13.İFRAZLARDA EN FAZLA 10 M2 AZALMA OLABİLİR.
3.14.TİCARET-KONUT ALANI OLARAK BELİRLENEN BİTİŞİK NİZAM YAPI ADALARINDA BİNALARIN GECE VE GÜNDÜZ İKAMETE AYRILMAYAN, SADECE İŞYERİ OLARAK KULLANILAN ZEMİN KATLA-RININ, BODRUMLARI İLE BİRLİKTE İMAR PLANINDA BELİRLENEN ÖN VE YAN BAHÇE MESAFE-LERİ İLE ARKA BAHÇE MESAFESİ O (SIFIR) M OLARAK (PARSEL DERİNLİĞİNCE) YAPILABİLİR. ÜST KATLARDA PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNİN 18. VE 28. MADDESİNE GÖRE BELİRLENEREK YAPILIR. KONUT KULLANIMLI ÜST KATLARDA İMAR PLANINDA VERİLEN ÇEKME MESAFELERİNE, İMAR PLANINDA BELİRLENMEDİĞİ TAKDİRDE PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ'NCE BELİRLENEN ÇEKME MESAFELERİNE UYULACAKTIR.
3.15.MESKÛN KONUT ALANLARINDA YAN BAHÇELER PLAN ÜZERİNDE BELİRLENMİŞSE AYNEN KORUNACAK, PLAN ÜZERİNDE BELİRLENMEMİŞSE EN AZ 3 M OLACAKTIR.
3.16.MESKÛN KONUT ALANLARINDA BİTİŞİK NİZAM YAPILANMALARDA ÖN BAHÇE MESAFESİ PLAN ÜZERİNDE BELİRLENMEMİŞSE 0 (SIFIR) M OLACAKTIR.ARKA BAHÇE MESAFESİ PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNE GÖRE BELİRLENEREK YAPILACAKTIR.
3.17.PLAN BÜTÜNÜNDE BİR ADET BODRUM KAT YAPILABİLİR. EĞİMDEN DOLAYI AÇIĞA ÇIKACAK BİR BODRUM KAT ÜST KATLA BAĞLANTILI MÜŞTEMİLAT OLARAK DÜZENLENEBİLİR. MÜŞTEMİ-LAT OLARAK DÜZENLENEN BU ALANLAR EMSALE DÂHİL DEĞİLDİR.
3.18.RUHSAT ALINMADAN İNŞAATA BAŞLANAMAZ.
3.19.EMSAL HESAPLARI NET İMAR PARSELİ ALANI ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR.
3.20.BİR PARSELDE BİRDEN FAZLA YAPI YAPILABİLİR.
3.21.YOĞUNLUK BELİRTİLMEMİŞ AYRIK NİZAM YAPILANMA ALANLARINDA MAKS. TAKS:0.40'I AŞAMAZ. MAKS. KASK : TABAN ALANI ÇARPI İMAR PLANINDAKİ KAT ADEDİDİR.
3.22.ADALARDA PARSELASYON YAPILABİLİR YA DA ADA BAZINDA YAPILANMAYA GİDİLEBİLİR.
3.23.AYRIK NİZAM YAPI ADALARINDA, GEYİKLİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN BELİRLENECEK BÖLGELERDE İKİZ NİZAM YAPILANMASI UYGULANABİLİR.


3.24.BİNALARA KOT;
3.25.1.YOL VE KALDIRIM OLUŞMUŞ ALANLARDA PARSEL CEPHESİNİN ORTASINDAN, KÖŞE
PARSELLERDE GENİŞ YOL TARAFINDAKİ CEPHENİN ORTASINDAN KOT ALINACAKTIR.
3.25.2.DİĞER STABİLİZE YOLLARDA BİNANIN CEPHE ALDIĞI ÖN YOLUN ORTASINDAN KOT
ALINACAK, BİRDEN FAZLA YOLA CEPHELİ OLAN PARSELLER İLE KÖŞE PARSELLERDE KOT EN GENİŞ YOLUN ORTA NOKTASINDAN ALINACAKTIR.
3.25.ENERJİ NAKİL HATTI GEÇEN PARSELLERDE RUHSAT AŞAMASINDA, İLGİLİ KURUMDAN GÖRÜŞ ALINACAKTIR.
3.26.BELEDİYE TARAFINDAN GEREKLİ GÖRÜLEN ALANLARDA 3194 SAYILI İMAR KANUNU'NUN 18. MADDESİ DOĞRULTUSUNDA ARSA VE ARAZİ DÜZENLENMESİNE DAYALI PARSELASYON YAPI-LABİLİR YA DA TAŞINMAZ SAHİPLERİNCE 3194 SAYILI İMAR KANUNU'NUN 15. VE 16. MADDE-Sİ DOĞRULTUSUNDA MÜLKİYETLERİNİ KAPSAYAN ALANDA UYGULAMA YAPILABİLİR, MÜSTAKİL İMAR PARSELLERİ OLUŞMADAN İNŞAAT RUHSATI VERİLEMEZ.
3.27.YOL-OTOPARK-YEŞİL ALAN VB. SOSYAL VE TEKNİK ALTYAPI ALANLARI KAMU ELİNE GEÇME-DEN UYGULAMA YAPILAMAZ.
3.28.PLANDA ÖLÇÜ VERİLMEMİŞ, EMSAL VE H. MAKS DEĞERLERİNE GÖRE YAPILANMA GERÇEKLEŞ-TİRİLECEK PARSELLERDE, BU PLAN NOTLARININ RUHSAT AŞAMASINA ESAS KISIMLARINA UYGUN OLARAK DEĞERLENDİRME YAPILIR.
3.29.ÇIKMALAR:
3.29.1.AÇIK VE KAPALI ÇIKMALAR PARSEL SINIRLARINA 2.00 M'DEN FAZLA YAKLAŞMAMAK
KAYDI İLE ARKA VE YAN BAHÇE MESAFELERİNE 1.00 M TAŞABİLİR.
3.29.2. 5.00 M'DEN AZ ÖN BAHÇELİ YAPI NİZAMI BULUNAN ADALARDA; KAPALI VE AÇIK ÇIKMALAR ÖN BAHÇE ÇEKME SINIRINDAN İTİBAREN EN FAZLA 1.50 M YAPILABİLİR.
3.29.3. BİNA CEPHESİNDE MİMARİ SÜSLEME AMAÇLI CEPHE BOYUNCA SÜREKLİ VE/VEYA KESİNTİLİ OLARAK FRANSIZ BALKON UYGULAMASI İÇİN 0.20 M MOTİF ÇIKMA YAPILABİLİR.
3.29.4. BULUNDUĞU ADADA MEVZUATINA UYGUN OLARAK YAPILAŞMA OLMASI DURUMUN-DA AÇIK VE KAPALI ÇIKMALAR; PARSEL SINIRINDAN TAŞMAMAK KAYDIYLA, BİTİŞİK NİZAMDA MEVCUT TEŞEKKÜLE, AYRIK VE AYRIK İKİZ NİZAMDA KOMŞU PARSELDEKİ YAPILAŞMAYA UYGUN OLARAK VERİLİR.
3.29.5. HİÇBİR ŞEKİLDE AÇIK VE KAPALI ÇIKMALAR PARSEL SINIRI DIŞINA TAŞAMAZ.
3.29.6. GÖMME BALKON AÇIK ÇIKMA DEĞİLDİR. BİTİŞİK NİZAMDA, KENDİ PARSELİ İÇİNDE DUVAR YAPILMAK KAYDIYLA KOMŞU PARSELE BİTİŞİK GÖMME BALKON YAPILABİLİR.
GÖMME BALKONLARDA DÖŞEMENİN UZATILMASIYLA ÇIKMA YAPILMASI DURUMUNDA İSE BİTİŞİK KOMŞU PARSELE 2.00 M'DEN FAZLA YAKLAŞAMAZ.
3.30.SAÇAKLAR:
3.30.1. KONUT ADALARINDA ÖN CEPHEDE 0.50 M SAÇAK, 0.90 M BETONARME PARAPET
YAPILABİLİR.
3.30.2. BİNALARDA KAPALI ÇIKMADAN SONRA 0.50 M SAÇAK YAPILABİLİR. AÇIK ÇIKMA-DAN SONRA İSE SAÇAK, TAŞIYICI KOLON GEREKTİRMEYECEK ŞEKİLDE 0.50 M DAHA UZATILABİLİR.
3.30.3. HİÇ ÇIKMA OLMAMASI DURUMUNDA İDARESİ YETKİLİ OLMAK ÜZERE SAÇAK GENİŞLİĞİ EN FAZLA 0.90 M YAPILABİLİR
3.30.4. SAÇAKLAR HİÇBİR ŞEKİLDE PARSEL SINIRI DIŞINA TAŞAMAZ.
3.31.ÇATILAR:
3.31.1. ÇATI EĞİMİ KENTİN KARAKTER VE ÖZELLİKLERİNE UYGUN OLARAK EN AZ % 33, EN
FAZLA % 45 OLARAK BELİRLENİR. EĞİM SAÇAK UCUNDAN HESAPLANIR.
3.31.2. ÇATI MAHYA YÜKSEKLİĞİ 4 M'Yİ GEÇEMEZ.
3.31.3.PARSELİN CEPHE ALDIĞI BÜTÜN YOLLARA MUTLAKA ÇATI EĞİMİ VERİLECEKTİR.
ÇATI EN AZ İKİ YÖNE EĞİMLİ OLMAK KOŞULU İLE AYRIK VE AYRIK İKİZ YAPI NİZAMINDA YOLA EĞİM VERİLMEK KOŞULU İLE BİRBİRİNE BAKAN BLOKLARDA KALKAN DUVAR YAPILABİLİR.
3.31.4. ÇATIDA TERAS YAPILMASI DURUMUNDA;
3.31.4.1. ÇATIDA BİRDEN FAZLA TERAS OLMASI DURUMUNDA TERASLAR ARASINDAKİ
MESAFE 3 M'DEN AZ OLAMAZ.
3.31.4.2. ÇATI ARASI KULLANIMDAN DOĞAN MEKÂN VE PİYESLERİN TAVAN SEVİYESİ
EN ALÇAK YERİNDE 1.50 M YÜKSEKLİKTE OLACAKTIR.
3.31.4.3. ÇATIDA GÜVERCİNLİK YAPILABİLİR. BU GÜVERCİNLİKLERDEN TERASLARA
ÇIKIŞ VERİLEBİLİR.
3.31.5. TONOZ ÇATI:
HİÇBİR YÖNDEN KOMŞU PARSELLERE BİTİŞİK OLMAMAK KOŞULUYLA AYRIK İKİZ VEYA AYRIK NİZAMDA, ÇATININ EN YÜKSEK NOKTASI EN AZ % 33, EN FAZLA % 45 EĞİMLE VERİLEN MAHYA (ORTA) YÜKSEKLİĞİNİ AŞMAMAK ÜZERE ÇATININ OTUR-DUĞU CEPHELERDEN 1.00 M İÇERİ ÇEKİLMEK ÜZERE YAPILABİLİR. TEK BİR YAPI ADASI İÇERİSİNDE TONOZ ÇATI UYGULAMASI BELEDİYESİNCE DEĞERLENDİRİLE-REK YAPILABİLİR.
3.31.6.ÇATI ARASINDA PİYES UYGULAMASI YAPILABİLİYOR İSE İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE EN ÜST KAT DÖŞEMESİ BÖLÜMSEL OLARAK YAPILMAYABİLİR.
3.31.7. ÇATI ARASI PİYESLERİ YAŞAM ALANI OLMAMAK, HER BAĞIMSIZ BÖLÜME VEYA ORTAK ALANA AİT MÜŞTEMİLAT VE/VEYA BİNA TESİSATINA HİZMET EDECEK MEKÂN OLARAK DEĞERLENDİRİLMEK KAYDIYLA EMSALE DÂHİL OLMAYACAK ŞEKİLDE DÜZENLENEBİLİR.
3.31.8. ÇATI ÖRTÜSÜNÜ DELEN ASANSÖR VE MERDİVEN KULESİ YÜKSEKLİĞİ TSE STANDARTLARINA UYGUN OLARAK DÖŞEME ÜZERİNDEN DÖŞEME ÜZERİNE EN FAZLA 2.80 M'DİR.
3.32.BİNA GİRİŞLERİ:
BİNA GİRİŞLERİ İÇİN SUBASMAN SEVİYESİNE KADAR YAPILAN GİRİŞ MERDİVENLERİ ÇEKME MESAFESİ İÇİNE EN FAZLA 1.50 M TAŞABİLİR VE ÜZERİ BASAMAK GENİŞLİĞİNCE SUNDURMA İLE KAPATILABİLİR, ANCAK HİÇBİR ŞEKİLDE ETRAFI KAPATILAMAZ.
3.33.ASANSÖR:
3.33.1. İMAR DURUMU 3 KATLI VE DAHA AZ PARSELLERDE ASANSÖR BOŞLUĞU BIRAKMA ZORUNLULUĞU ARANMAZ.
3.33.2. ASANSÖR VEYA ASANSÖR BOŞLUĞU YAPILMASI DURUMUNDA BÜTÜN KATLARA HİZMET EDECEK VE ORTAK ALANLA BAĞLANTILI OLACAK ŞEKİLDE DÜZENLENİR.
3.34.ZEMİN KAT TABAN KOTU:
ZEMİN KAT TABAN SEVİYELERİ, BİNALARIN KOT ALDIĞI CEPHESİNDE (±0.00) KOTUNUN ALTINA DÜŞEMEZ VE (+0.90) KOTUNUN ÜZERİNE ÇIKAMAZ.
3.35.BİNA YÜKSEKLİKLERİ:
2 KATLI YAPI ADALARINDA SAÇAK YÜKSEKLİĞİ 6.50 M'Yİ
3 KATLI YAPI ADALARINDA SAÇAK YÜKSEKLİĞİ 9.50 M'Yİ
4 KATLI YAPI ADALARINDA SAÇAK YÜKSEKLİĞİ 12.50 M'Yİ AŞAMAZ.
4.KULLANIM ALANLARI:
4.1.MESKÛN KONUT ALANLARI:
4.1.1. MESKÛN KONUT ALANLARINDA YAPILANMA KOŞULLARI BİTİŞİK, AYRIK VE AYRIK İKİZ NİZAM OLARAK BELİRLENMİŞTİR.
4.1.2.MESKÛN KONUT ALANLARINDA BİTİŞİK NİZAM YAPILANMALARDA ÖN BAHÇE MESAFESİ PLAN ÜZERİNDE BELİRLENMEMİŞSE O (SIFIR) M OLACAKTIR.
4.1.3.BİTİŞİK NİZAM YAPI ALANLARINDA YOLA 0 (SIFIR) M OLARAK YAPI YAKLAŞMA MESAFESİ VERİLEN PARSELLERDE ÜST KATLARDA BİNA CEPHESİNDE MİMARİ SÜSLEME AMAÇLI CEPHE BOYUNCA SÜREKLİ VE/VEYA KESİNTİLİ OLARAKFRANSIZ BALKON UYGULAMASI İÇİN 0.20 M MOTİF ÇIKMA YAPILABİLİR.
4.2.İNKİŞAF (GELİŞME) KONUT ALANLARI:
4.2.1.İNKİŞAF (GELİŞME) KONUT ALANLARINDA YAPILANMA KOŞULLARI AYRIK NİZAM OLARAK BELİRLENMİŞTİR.
4.2.2.İNKİŞAF (GELİŞME) KONUT ALANLARINDA YAPILANMA KOŞULLARI;
TAKS: 0.30
KAKS: 0.60 OLACAKTIR.
4.3.TOPLU KONUT ALANLARI:
E (EMSAL): 0.50,
MAKS. H: 9.50 M VE 3 KAT OLACAKTIR.
4.4.TURİZM TESİS ALANLARI:
TURİZM ALANLARINDA YAPILANMA NİZAMI AYRIK NİZAM OLUP, BU ALANLARDA OTEL, MOTEL, TATİL KÖYÜ, PANSİYON VB. TURİZM TESİSLERİ YAPILABİLİR.
OTEL-TERMAL OTEL YAPILMASI HALİNDE;
E (EMSAL): 0.90,
MAKS. H: 3 KAT OLACAK,
PANSİYON, MOTEL, TATİL KÖYÜ VB. DİĞER TURİSTİK TESİSLER YAPILMASI HALİNDE;
E (EMSAL): 0.60,
MAKS. H: 2 KAT OLACAKTIR.
4.4.1TURİZM TESİS ALANLARINDA MERDİVEN BASAMAK GENİŞLİĞİ VE ONA BAĞLI KORİDOR GENİŞLİĞİ EN AZ 1.20 M OLACAKTIR.
4.5.KÜÇÜK SANAYİ ALANI:
ŞEHİRDE YAŞAYANLARIN GÜNLÜK BAKIM, TAMİR, SERVİS VE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ İMALAT İHTİ-YAÇLARININ KARŞILANABİLECEĞİ, PATLAYICI, PARLAYICI VE YANICI MADDELER İÇERMEYEN VE ÇEVRE SAĞLIĞI YÖNÜNDEN TEHLİKE OLUŞTURMAYAN ATÖLYE, İMALATHANE İLE DEPOLA-RIN YERLEŞMELERE YAKIN VEYA KOLAY ULAŞILABİLİR YERLERİNDE YAPILABİLDİĞİ ALANLAR-DIR. BU ALANLARDA;
4.5.1.YAPILAŞMA BİTİŞİK NİZAM, YAPI YAKLAŞMA MESAFESİ PLAN ÜZERİNDE BELİRTİL-MEMİŞSE YOLLARA VE KOMŞU PARSELLERE 0 (SIFIR) M OLACAKTIR.
4.5.2.BU ALANLARDA YAPILANMA KOŞULLARI;
E (EMSAL): 1.00,
MAKS. H: 4.50 M VE 1 KAT OLACAKTIR.
4.6.TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ ALANI:
BU ALANLAR TARIM VE HAYVANCILIK FAALİYETLERİNİN SÜRDÜRÜLECEĞİ VE TARIMSAL ÜRÜN-LERİN KATMA DEĞERLERİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE ÜRETİM BİRİM-LERİ İLE ÜRÜN TOPLAMA, DEPOLAMA, SAKLAMA ALANLARI; TARIMSAL AMAÇLI YAPILAR VE TA-RIMSAL AMAÇLI ENTEGRE TESİSLERİN TOPLU OLARAK (ORGANİZE ŞEKİLDE) YER ALABİLECEĞİ ALANLARDIR.
TOPRAK KORUMA VE SULAMAYA YÖNELİK ALTYAPI TESİSLERİ, ENTEGRE NİTELİKTE OLMAYAN; HAYVANCILIK VE SU ÜRETİM VE MUHAFAZA TESİSLERİ İLE ZORUNLU OLARAK TESİS EDİLMESİ GEREKLİ OLAN MÜŞTEMİLATLAR, MANDIRALAR, ÜRETİCİNİN BİTKİSEL ÜRETİME BAĞLI OLARAK ELDE ETTİĞİ ÜRÜNÜ İÇİN İHTİYAÇ DUYACAĞI YETERLİ BOYUT VE HACİMDE DEPOLAR, UN DEĞİRMENİ, TARIM ALET VE MAKİNELERİNİN MUHAFAZASINDA KULLANILAN SUNDURMA VE ÇİFTLİK ATÖLYELERİ, SERALAR (BETON TEMELİ OLMAYAN), VE BU ÜRÜNLERİN İŞLENMESİ İÇİN KURULAN TESİSLER İLE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARAFINDAN TARIMSAL AMAÇLI OLDUĞU KABUL EDİLEN ENTEGRE NİTELİKTE OLMAYAN DİĞER TESİSLERDİR.
BU ALANLARDA YAPILANMA KOŞULLARI;
E (EMSAL): 0.50,
MAKS. H: 6.50 M VE 2 KAT OLACAKTIR.
4.7.KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI:
4.7.1.KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI OLARAK PLANLANAN ALANDA DUMANSIZ, ATIK VE ARTIK BIRAKMAYAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI YÖNÜNDEN TEHLİKE ARZ ETMEYEN İMALATHANE İLE PATLAYICI, PARLAYICI VE YANICI MADDELER İÇERMEYEN DEPOLAR VE SATIŞ ÜNİTELERİ, İŞYERİ-OTEL-ALIŞVERİŞ MERKEZİ-TEŞHİR SALONU-SATIŞ ÜNİTELERİ VB. TESİSLER YAPILABİLECEK OLUP, BU ALAN İÇİNDE ÖNERİLEN YOĞUNLUĞU AŞMAMAK ŞARTI İLE BU ALANIN İHTİYACINA YÖNELİK İDARİ VE SOSYAL TESİSLER DE (İDARİ BİNA, LOJMAN, GÜVENLİK, BEKÇİEVİ, TRAFO, JENERATÖR TUVALET VB.) YAPILABİLİR.
4.7.2. BU ALANLARDA YAPI YAKLAŞMA MESAFESİ YOLLARA EN DÜŞÜK 5 M OLACAKTIR.
4.7.3. BU ALANLARDA YAPILANMA KOŞULLARI;
E (EMSAL) : 0.50,
MAKS. H: 8.50 M VE 2 KAT,
MİN. İFRAZ : 500 M2 OLACAKTIR.
4.8.TİCARET+KONUT ALANLARI:
4.8.1.ÜST KATLAR İSTEĞE BAĞLI OLARAK KONUT YA DA SERBEST MESLEK OFİSİ, MUAYENEHANE VB. TİCARİ İŞLETMELER OLARAK DA KULLANILABİLİR. İSTEĞE BAĞLI OLARAK ZEMİN KATLARDA KONUT YAPILABİLİR.
4.8.2.YAPILANMA KOŞULLARI BİTİŞİK NİZAM AYRIK VE AYRIK İKİZ NİZAM OLARAK BELİRLENMİŞ OLUP, PLANDA ÖNERİLEN YOĞUNLUKLARA UYULACAKTIR.
4.9.TİCARET ALANLARI:
BU ALANLARDA YAPI DÜZENİ BİTİŞİK NİZAM VEYA AYRIK NİZAM OLACAK, PLANDA ÖNERİLEN YOĞUNLUKLARA UYULACAK VE TİCARET ALANI OLARAK BELİRLENEN ALANDA 01/06/2013 TARİH VE 28664 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN VE 08.09.2013 TARİH VE 28759 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK DEĞİŞTİRİLEN PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN 14. MADDESİNİN 3. BÖLÜMÜNDE BELİRLENEN ALAN KULLANIMLARININ (B) FIKRASINDA BELİRTİLEN TİCARET ALANI TANIMINDAKİ İŞ MERKEZLERİ, OFİS-BÜRO, ÇARŞI, ÇOK KATLI MAĞAZA, KATLI OTOPARK, ALIŞVERİŞ MERKEZİ VE OTEL GİBİ KONAKLAMA TESİSLERİ, SİNEMA, TİYATRO, MÜZE, KÜTÜPHANE, SERGİ SALONU GİBİ KÜLTÜR TESİSLERİ, LOKANTA, RESTORAN, GAZİNO, DÜĞÜN SALONU GİBİ EĞLENCEYE YÖNELİK BİRİMLER, YÖNETİM BİNALARI, TİCARİ KATLI OTOPARK, BANKA, FİNANS KURUMLARI, YURT, KURS, DERSHANE, GİBİ TİCARET VE HİZMET FONKSİYONLARINA İLİŞKİN YAPILAR YAPILABİLECEKTİR.
4.9.1.YAPILANMA KOŞULLARI BİTİŞİK, AYRIK VE AYRIK İKİZ NİZAM OLARAK BELİRLENMİŞ OLUP, PLANDA ÖNERİLEN YOĞUNLUKLARA UYULACAKTIR.
4.10.AKARYAKIT SATIŞ+LPG İKMAL İSTASYONU ALANI:
AKARYAKIT SATIŞ+LPG İKMAL İSTASYONU TESİS ALANI İÇİNDE BU TESİSLER İLE BERABER TESİSİN İHTİYACINA YÖNELİK OLMAK ÜZERE SOSYAL TESİSLER (LOKANTA, LASTİK TAMİR-SATIŞ ÜNİTESİ İLE BUNLARA AİT SOSYAL VE İDARİ BİNALAR (İDARE BİNASI, LOKANTA, KAFETERYA, GAZİNO, ÇAY BAHÇESİ, WC VB. TESİSLER YAPILABİLECEK, YAPILANMA KOŞULLARI;
E (EMSAL): 0.50,
MAKS. H: 7.00 M VE 2 KAT OLACAKTIR.
4.11.PAZAR ALANLARI:
PAZARLAMA ALANI OLARAK BELİRLENEN ALANLARDA AÇIK VE KAPALI PAZARLAMA ALANLARI İÇİNDE HAYVAN-SEBZE-MEYVE SATIŞ YERLERİ İLE İDARİ BİNA-TİCARİ BİRİMLER-ZABITA-GÜVENLİK-TUVALET VB. TESİSLER İNŞA EDİLEBİLECEK, YAPILANMA KOŞULLARI;
E (EMSAL): 0.25,
MAKS. H: 4,50 M VE 1 KAT OLACAKTIR.
4.12.SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS ALANLARI:
BU ALANLARDA, KÜTÜPHANE, SİNEMA-TİYATRO-KONSER SALONU VB. TESİSLER YAPILABİLİR. YAPILANMA KOŞULLARI;
E (EMSAL): 0.75,
MAKS. H: 10.00 M VE 3 KAT OLACAKTIR.
4.13.BELEDİYE HİZMET ALANI:
BELEDİYE HİZMET ALANINDA; BELEDİYELERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI KAPSAMINDAKİ HİZMETLERİNİN GÖTÜRÜLEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ İTFAİYE, ACİL YARDIM VE KURTARMA, ULAŞIMA YÖNELİK TRANSFER İSTASYONU, ARAÇ VE MAKİNE PARKI, BAKIM VE İKMAL İSTASYONU, GARAJ VE TRİYAJ ALANLARI, BELEDİYE DEPOLARI, ASFALT TESİSİ, ATIK İŞLEME ETSİSİ, ZABITA BİRİMLERİ, MEZBAHA, EKMEK ÜRETİM TESİSİ, PAZAR YERİ, KAFETERYA, RESTORAN, MUHTARLIK, MESCİT, ÇOCUK OYUN ALANI, TİCARİ BİRİMLER, İDARİ, SOSYAL VE KÜLTÜREL MERKEZ GİBİ MAHALLİ MÜŞTEREK NİTELİKTEKİ İHTİYAÇLARI KARŞILAMAK ÜZERE KURULAN TESİSLER İLE SERMAYESİNİN YARIDAN FAZLASI BELEDİYEYE AİT OLAN ŞİRKETLERİN SAHİP OLDUĞU TESİSLER YAPILABİLİR. YAPILANMA KOŞULLARI;
E (EMSAL): 1.20,
MAKS. H: SERBEST OLACAKTIR.
4.14.RESMİ KURUM ALANI:
GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ İLE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERLE, İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYEYE VEYA BU KURUMLARCA SERMAYESİNİN YARISINDAN FAZLASI KARŞILANAN KURULUŞLARA, KANUNLA VEYA KANUNUN VERDİĞİ YETKİ İLE KURULMUŞ KAMU TÜZEL KİŞİLERİNE AİT BİNA VE TESİSLERİN YAPILDIĞI ALANLARDIR. BU ALANLARDA BU ALANLARDA KAYMAKAMLIK, BELEDİYE HİZMET ALANLARI, PTT, TEDAŞ, TELEKOM, KARAKOL, MÜFTÜLÜK VB. RESMİ KURUM TESİSLERİ GENEL SIĞINAK VB. TESİSLER YAPILABİLİR. YAPILANMA KOŞULLARI;
E (EMSAL): 1.20,
MAKS. H: 6.50 M VE 2 KAT OLACAKTIR.
4.15.İLKÖĞRETİM ALANI:
İLKÖĞRETİM TESİSLERİ İLE İDARİ VE SOSYAL TESİSLER YAPILABİLİR, YAPILANMA KOŞULLARI;
E (EMSAL): 2.00,
MAKS. H: 12.50 M VE 4 KAT OLACAKTIR.
4.16.ORTAÖĞRETİM ALANI:
ORTAÖĞRETİM TESİSLERİ İLE İDARİ VE SOSYAL TESİSLER YAPILABİLİR, YAPILANMA KOŞULLARI;
E (EMSAL): 2.00,
MAKS. H:12.50 M VE 4 KAT OLACAKTIR.
4.17.JANDARMA ( KARAKOL ) HİZMET TESİSLERİ ALANI:
BU ALANLARDA YAPILANMA MİMARİ AVAN PROJESİ DOĞRULTUSUNDA OLUŞACAK OLUP, YAPILANMA KOŞULLARI;
E (EMSAL): 2.00,
MAKS. H: 12.50 M VE 4 KAT OLACAKTIR.
4.18.ASKERİ ALANLAR:
BU ALANLARDA YAPILANMA MİMARİ AVAN PROJESİ DOĞRULTUSUNDA OLUŞACAK OLUP, YAPILANMA KOŞULLARI;
E (EMSAL): 2.00
MAKS. H: 12.50 M VE 4 KAT OLACAKTIR.
4.19.SAĞLIK TESİSİ ALANI:
SAĞLIK TESİSLERİ İLE BERABER İDARİ VE SOSYAL TESİSLER DE YAPILABİLİR. YAPILANMA MİMARİ AVAN PROJESİ DOĞRULTUSUNDA OLUŞACAK OLUP, BU ALANLARDA YAPILANMA KOŞULLARI;
E (EMSAL): 2.00,
MAKS. H: 12.50 M VE 4 KAT OLACAKTIR.
4.20.İBADET YERİ ALANI:
BU ALANLARDA CAMİ İLE BERABER CAMİ TESİSİNİN MİMARİSİ İLE UYUMLU OLMAK KOŞULUYLA LOJMAN, KÜTÜPHANE, AŞEVİ, DİNLENME SALONU, GASİLHANE, ŞADIRVAN VE HELA GİBİ MÜŞTEMİLATLAR, AÇIK VEYA ZEMİN ALTINDA KAPALI OTOPARK YAPILABİLECEK, YAPILANMA HAZIRLANACAK MİMARİ VAZİYET PLANINA GÖRE YAPILACAK OLUP, YAPILANMA KOŞULLARI;
E (EMSAL): 2.00,
MAKS. H: SERBEST OLACAKTIR.
4.21.ALTYAPI TESİS ALANLARI:
SOSYAL VE TEKNİK ALTYAPININ GEREKTİRDİĞİ PTT-TELEKOM-ELEKTRİK SANTRALİ, ÇÖP TOPLAMA VE İMHA TESİSLERİ, ARITMA TESİSLERİ, SU DEPOLARI, TRAFO VB. TESİSLER YAPILABİLİR.
E (EMSAL): 1.00,
MAKS. H: 6.50 M VE 2 KAT OLACAKTIR.
4.22.TERMİNAL (OTOGAR) ALANI:
İNSAN VEYA EŞYA TAŞIMALARINDA, ARAÇLARIN İNDİRME, BİNDİRME, YÜKLEME, BOŞALTMA, AKTARMA YAPTIKLARI VE AYRICA BİLET SATIŞI İLE BEKLEME, HABERLEŞME, ŞEHİR ULAŞIMI-NIN SAĞLANDIĞI, İLGİLİ FİRMALARIN BÜROLARI, YOLCULARIN GÜNLÜK İHTİYAÇLARI-NI KARŞILAMAYA YÖNELİK TİCARİ ÜNİTELER, ARAÇ PARKI, BAKIM, SERVİS İLE UYGULAMA İMAR PLANINDA GÖSTERİLMEK KAYDIYLA KONAKLAMA VE YAKIT İKMALİNE İLİŞKİN FONKSİ-YONLARIN YER ALDIĞI, KAT İRTİFAKI VE KAT MÜLKİYETİ İLE BİRDEN FAZLA BAĞIMSIZ BÖLÜM OLUŞTURULAMAYAN ALANLARDIR. BU ALANLARDA MİMARİ VAZİYET PLANINA GÖRE TESİSLER YAPILACAK OLUP, YAPILANMA KOŞULLARI;
E (EMSAL): 1.00,
MAKS. H: 6.50 M VE 2 KAT OLACAKTIR.
4.23.AÇIK VE YEŞİL ALANLAR (PARKLAR-OYUN ALANLARI-ÇOCUK BAHÇELERİ):
TOPLUMUN YARARLANMASI İÇİN AYRILAN PARK, ÇOCUK BAHÇESİ, OYUN BAHÇESİ, DİNLENME, GEZİNTİ, PİKNİK, EĞLENCE VE KIYI ALANLARI TOPLAMIDIR. BU ALANLARIN TAMAMI KAMU ELİ-NE GEÇECEK ŞEKİLDE UYGULAMALAR YAPILACAKTIR. MÜLKİYETİ KAMUDA KALMAK ŞARTIYLA BU ALANLARA SÖKÜLÜP TAKILABİLİR SABİT OLMAYAN YAPI ELEMANLARI İLE BÜFELER, HAVUZ-LAR, PERGOLALAR, AÇIK ÇAYHANE VE GENEL HELÂDAN BAŞKA TESİS YAPILAMAZ, LÜZUMU HALİNDE AÇIK SPOR TESİSLERİ YAPILABİLECEK OLUP, YAPILANMA KOŞULLARI;
E (EMSAL): 0.03,
MAKS. H: 4.50 M VE 1 KAT OLACAKTIR.
4.24.SPOR ALANLARI:
SPOR VE OYUN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAN ALANLARDIR. BU ALANLARDA, FUTBOL, BASKET-BOL, VOLEYBOL, ATLETİZM, BUZ PATENİ VB. GİBİ SPOR FAALİYETLERİNİ İHTİVA EDEN AÇIK VE KAPALI TESİSLER YAPILABİLİR. AÇIK TESİSLER YAPI YAKLAŞMA SINIRLARI İÇİNE TAŞABİLİR. KAPALI TESİSLER YAPI YAKLAŞMA SINIRLARI İÇİNDE OLUŞACAK OLUP, YAPILANMA KOŞULLARI;
E (EMSAL): 0.20,
MAKS. H: 6.50 M OLACAKTIR.
BU ALAN İÇİNDE YAPILACAK İDARİ BİNA-KAFETERYA VB. YAPILAR AYNI YOĞUNLUK İÇİNDE KALARAK İNŞA EDİLEBİLECEK VE MAKS. H:6.50 M VE 2 KAT OLACAKTIR.

GEYİKLİ NACAK ALANI MEVKİİ PLAN NOTLARI:

1.BU PLAN NOTLARI GEYİKLİ 30 L III A - 30 L III D İLE 30 L IV C NOLU İMAR PAFTALARININ BOZCAADA ÇEVRE YOLUNUN GÜNEYİNDE KALAN KISMINI KAPSAYAN UYGULAMA İMAR PLANI SINIRLARI İÇİNDE GEÇERLİDİR.
2.YOL-OTOPARK-YEŞİL ALAN VB. SOSYAL VE TEKNİK ALTYAPI ALANLARI KAMU ELİNE GEÇMEDEN İNŞAAT İZNİ VERİLMEZ.
3.TEKNİK ALTYAPI GERÇEKLEŞTİRİLMEDEN İSKÂN İZNİ VERİLEMEZ.
4.KONUT ALANINDA TAKS:0.10 KAKS:SERBEST OLUP, ÜST KATLARDA EN FAZLA 1.00 M KAPALI ÇIKMA YAPILABİLİR.
5.ÇATI ARASI PİYESLERİ YAŞAM ALANI OLMAMAK, HER BAĞIMSIZ BÖLÜME VEYA ORTAK ALANA AİT MÜŞTEMİLAT VE/VEYA BİNA TESİSATINA HİZMET EDECEK MEKÂN OLARAK DEĞERLENDİRİLMEK KAYDIYLA EMSALE DÂHİL OLMAYACAK ŞEKİLDE DÜZENLENEBİLİR.

6.ÇEKME KAT YAPILAMAZ.
7.YAPILAR OTURDUKLARI DOĞAL ZEMİNDE YAPININ KÖŞE KOTLARI ORTALAMASINDAN KOT ALIR.
8.PİS SU ÇUKURLARI KESİNLİKLE DENİZ VE DEREYE BOŞALTILAMAZ.
9.''DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK'' İLE ''AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK'' HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR. MEVCUT VE HER TÜRLÜ KAZI SONUCUNDA OLUŞABİLECEK ŞEYLER UYGUN PROJELENDİRİLMİŞ İSTİNAT DUVARI İLE DESTEKLENMELİDİR.
10.3194 SAYILI İMAR KANUNU'NA EK ''SIĞINAKLARLA İLGİLİ YÖNETMELİK'' VE ''OTOPARK YÖNET-MELİK'' HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
11.BU PLAN NOTLARINDA BELİRTİLMEYEN HUSUSLARDA ''BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖL- GESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI VE PLAN NOTLARI'', ''1/5000 ÖLÇEKLİ GEYİKLİ NAZIM İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI'', ''3194 SAYILI İMAR KANUNU'', ''MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ'' VE ''PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ''  GEÇERLİDİR.
12.BU PLAN NOTLARI ONAY TARİHİ İTİBARİYLE YÜRÜRLÜĞE GİRER.

DALYAN MÜCAVİR ALAN SİT DIŞI

resim396064

DALYAN MÜCAVİR ALAN SİT DIŞI
PLAN NOTLARI:


1.UYGULANMASI GEREKEN YÖNETMELİK VE KARARLAR:
1.1.1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR VE UYGULAMAYA ESAS PARSELASYON PLANLARININ ONAYLANMA-SINDAN SONRA ONANLI İMAR PLANINA UYGUN OLARAK HAZIRLANACAK ÜST VE ALTYAPI UYGULAMA PROJELERİ İLE BİRLİKTE İNŞAAT RUHSATI İÇİN MÜRACAAT EDİLECEK OLUP, RUHSAT ALINMADAN İNŞAATA BAŞLANAMAZ.
1.2.19.03.1979 GÜN VE 18783 SAYILI RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN LAĞIM MECRASI MÜMKÜN OLMAYAN YERLERDE YAPILACAK ÇUKURLARA AİT YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN BOYUT VE STANDARTLARDA PİSSU ÇUKURU YAPILACAK, PİSSU KANALLARI BURAYA BAĞLANACAKTIR.
1.3.19.12.2007 TARİH VE 26735 SAYILI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN 7126 SAYILI SİVİL SAVUNMA KANUNU'NUN EK 9. MADDESİNE GÖRE BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR.
1.4.''2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU'' VE BU KANUNA İSTİNADEN YÜRÜRLÜĞE GİREN İLGİLİ YÖNET-MELİKLER İLE 5491 SAYILI ''ÇEVRE KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN'' HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
1.5.BU PLAN KAPSAMINDAKİ MİMARİ PROJELERDE, 04.04.1991 GÜN VE TS: 9111 SAYILI TSE TEKNİK KURULU KARARI İLE BELİRLENEN ''ÖZÜRLÜ İNSANLARIN İKAMET EDECEĞİ BİNALARIN DÜZENLENMESİ KURALLARINA'' İLİŞKİN İÇ MİMARİ STANDARTLARI GÖZ ÖNÜNE ALINMAK SURETİYLE BEDENSEL ÖZÜRLÜ İNSANLARIN YENİ YAPILACAK TURİZM YAPILARINA, RESMİ KURUM VE KURULUŞLARINA AİT YAPILARI VE KAMU HİZMET BİNALARI KULLANABİLMELERİNİ SAĞLAYACAK DÜZENLEMELERİN GETİRİLMESİ MECBURİDİR.
1.6.3194 SAYILI İMAR KANUNU'NA EK ''SIĞINAKLARLA İLGİLİ YÖNETMELİK'' VE ''OTOPARK YÖNETMELİK'' HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
1.7.PLANLAMA ALANININ 1. DERECE DEPREM BÖLGESİNDE YER ALMASI NEDENİYLE, YAPILACAK BİNA VE TESİSLERİN PROJELENDİRİLMESİ VE YAPIMINDA ''DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILA-CAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK'' İLE ''AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK'' HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
1.8.09.09.2006 TARİH VE 26284 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN ''DERE YATAKLARI VE TAŞKINLAR'' KONULU BAŞBAKANLIK GENELGESİ HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
1.9.5403 SAYILI ''TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU''NUN 13. MADDESİ GERE-ĞİNCE TAŞINMAZIN ÇEVRESİNDE BULUNAN TARIM ARAZİLERİNE ZARAR VERİLMEMESİ İÇİN GEREKLİ TEDBİRLER ALINACAKTIR.
1.10.KARAYOLLARI SORUMLULUĞU ALTINDAKİ KARAYOLUNA CEPHELİ PARSELLERDE 16.08.1995 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN VE 06.01.1998 GÜN VE 23222 SAYILI RESMİ GAZETE'DE YA-YIMLANAN DEĞİŞİKLİK DOĞRULTUSUNDA HAZIRLANAN, 2918 SAYILI ''KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU''NUN 17. VE 18. MADDESİNE DAYANILARAK HAZIRLANAN ''KARAYOLLARI KENARIN-DA YAPILACAK VE AÇILACAK TESİSLER HAKKINDA YÖNETMELİK'' HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.
1.11.2863 SAYILI ''KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU'' KAPSAMINDA BİR KALINTI YA DA BULUNTU İLE KARŞILAŞILMASI HALİNDE ÇANAKKALE MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ İLE İRTİBATA GEÇİLECEKTİR.
1.12.BU PLAN NOTLARINDA BELİRTİLMEYEN HUSUSLARDA ''ONAYLI GEYİKLİ-DALYAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI'', ''BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI VE PLAN NOTLARI'', ''3194 SAYILI İMAR KANUNU'', ''MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ'' VE ''PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ'' HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.
2.ÇEVREYE İLİŞKİN HÜKÜMLER:
2.1.PLANLAMA ALANINDA ZEMİN DENGESİNİ BOZACAK DERİN KAZILARDAN KAÇINILMALIDIR.
2.2.BAZI BİNALARDA, UYGUN DRENAJ SİSTEMLERİYLE, SIZINTI VE YÜZEY SULARININ YAPI TEMELLERİNİ ETKİLEMESİ ÖNLENMELİDİR.
2.3.RENK, ÇATI KAPLAMASI, ÇATIDA DOLULUK-BOŞLUK ORANLARI VE BİNA BİRİM ÖLÇÜLERİNDE ÇEVRE KARAKTERİSTİKLERİNE UYULACAKTIR.
2.4.YAPILARIN DIŞ CEPHELERİNDE DOĞAYA UYGUN TÜR VE RENKTE MALZEME KULLANILMASINA DİKKAT EDİLMELİDİR.
2.5.PLANLAMA ALANI İÇİNDE YÖRENİN SİLÜETİNE KATKIDA BULUNAN YEŞİL DOKUNUN KORUN-MASI AMACIYLA YENİ YAPILANMA İSTEKLERİNDE PARSELLERDEKİ AĞAÇLARIN AZAMİ ÖLÇÜ-DE KORUNMASINA ÖZEN GÖSTERİLECEKTİR.
2.6.MİMARİ PROJELERDE TOPOĞRAFYAYA VE DOĞAL BİTKİ ÖRTÜSÜNE UYGUN ÇÖZÜMLER GETİRİLECEKTİR.
2.7.MANDRA, AHIR, GÜBRE VE SİLAJ ÇUKURLARI GİBİ TESİSLER VE ÇEVRE SAĞLIĞI SORUNU YARATAN ENTEGRE TESİSLER YAPILAMAZ.

3.YAPILANMAYA İLİŞKİN HÜKÜMLER:
3.1.UYGULAMADA PLAN KARARLARI İLE KADASTRAL DURUM ARASINDA 1 M'YE KADAR OLAN KAYMALAR, HATA KABUL EDİLEREK KADASTRAL İSTİKAMET ESAS ALINABİLİR.
3.2.İNŞAAT EMSAL DEĞERLERİ VEYA YÜKSEKLİKLERİ EN YÜKSEK DEĞERLER OLUP, BU DEĞER-LER DAHA ALT DEĞERLERDE KULLANILABİLİR.
3.3.EMSAL HESAPLARI NET İMAR PARSELİ ALANI ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR.
3.4.ADALARDA PARSELASYON YAPILABİLİR YA DA ADABAZINDA YAPILANMAYA GİDİLEBİLİR.
3.5.BELEDİYE TARAFINDAN GEREKLİ GÖRÜLEN ALANLARDA 3194 SAYILI İMAR KANUNU'NUN 18. MADDESİ DOĞRULTUSUNDA ARSA VE ARAZİ DÜZENLENMESİNE DAYALI PARSELASYON YAPILABİLİR YA DA TAŞINMAZ SAHİPLERİNCE 3194 SAYILI İMAR KANUNU'NUN 15. VE 16. MADDELERİ DOĞRULTUSUNDA MÜLKİYETLERİNİ KAPSAYAN İFRAZ YAPILABİLİR. MÜSTAKİL İMAR PARSELLERİ OLUŞMADAN İNŞAAT RUHSATI VERİLEMEZ.
3.6.RUHSAT ALINMADAN İNŞAATA BAŞLANAMAZ.
3.7.AYRIK NİZAM YAPI ADALARINDA, GEYİKLİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN BELİRLENECEK BÖLGELERDE İKİZ NİZAM YAPILANMASI UYGULANABİLİR.
3.8.YAPILANMA ALANLARI İÇİNDE; ÖNERİLEN İNŞAAT ALANI İÇİNDE KALMAK ŞARTIYLA, MÜŞTE-MİLAT (GARAJ, KALORİFER DAİRESİ, KÖMÜRLÜK VB.) YAPILABİLİR.
3.9.BİNALARA KOT BİNANIN OTURACAĞI DOĞAL ZEMİN ORTALAMASI ESAS ALINARAK GEYİKLİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN VERİLECEKTİR.
3.10.BİNALARA KOT, BİNANIN OTURDUĞU TABİİ ZEMİN ORTALAMASINDAN VERİLİR. BİRDEN FAZLA YAPI YAPILAN PARSELLERDE HER BİR BİNA KENDİ OTURDUĞU TABİİ ZEMİN ORTALA-MASINDAN KOT ALIR.
3.11.ENERJİ NAKİL HATTI GEÇEN PARSELLERDE RUHSAT AŞAMASINDA, İLGİLİ KURUMDAN GÖRÜŞ ALINACAKTIR.
3.12.YAPI YAKLAŞMA MESAFESİ PLAN ÜZERİNDE BELİRTİLMİŞ OLUP, PLAN ÜZERİNDE BELİRTİL-MEYEN ALANLARDA YAPI YAKLAŞMA MESAFESİ YOLLARA EN AZ 5 M, KOMŞU PARSEL VE YEŞİL ALANLARA İSE EN AZ 3 M OLACAKTIR.
3.13.YOL-OTOPARK-YEŞİL ALAN VB. SOSYAL VE TEKNİK ALTYAPI ALANLARI KAMU ELİNE GEÇMEDEN UYGULAMA YAPILAMAZ.
SAÇAKLAR:
3.13.1BİNALARDA KAPALI ÇIKMADAN SONRA 0,50 M. SAÇAK YAPILABİLİR. AÇIK ÇIKMADAN SONRA İSE SAÇAK 0,50 M. DAHA UZATILABİLİR.
3.13.2 BİNALARDA ÇIKMA OLMAMASI DURUMUNDA İDARESİ YETKİLİ OLMAK ÜZERE SAÇAK GENİŞLİĞİ EN FAZLA 0.90 M YAPILABİLİR.
3.14.ÇATILAR:
3.14.1 ÇATI EĞİMİ KENTİN KARAKTER VE ÖZELLİKLERİNE UYGUN OLARAK % 33'TÜR.
3.14.2 ÇATI MAHYA YÜKSEKLİĞİ 4 M'Yİ GEÇEMEZ.
3.14.3 PARSELİN CEPHE ALDIĞI BÜTÜN YOLLARA MUTLAKA ÇATI EĞİMİ VERİLECEKTİR.
3.14.4 ÇATIDA TERAS YAPILMASI DURUMUNDA;
•TERAS GENİŞLİĞİ TERAS YAPILACAK CEPHE UZUNLUĞUNUN % 40'INI AŞMAYACAK ŞE-KİLDE YAPILIR. ÇATIDAKİ TERASLAR BİNALARIN YOLA BAKAN KÖŞELERİNE, BULUNDU-ĞU CEPHENİN EN FAZLA % 20'Sİ KADAR YAKLAŞIR. ÇATIDA BİRDEN FAZLA TERAS OLMASI DURUMUNDA TERASLAR ARASINDAKİ MESAFE DE 3 METREDEN AZ OLAMAZ.
•ÇATI ARASI KULLANIMDAN DOĞAN MEKÂN VE PİYESLERİN TAVAN SEVİYESİ EN ALÇAK YERİNDE 1.80 M YÜKSEKLİKTE OLACAKTIR.
•ÇATIDA GÜVERCİNLİK YAPILMASI DURUMUNDA;
GÜVERCİNLİK EN ÜST MAHYASI İLE ÇATI ARASI KULLANIMINDAN DOĞAN MEKÂNLARIN VEYA PİYESLERİN EN ALÇAK TAVAN SEVİYESİ ARASINDAKİ MESAFE EN FAZLA 1.20 M GENİŞLİĞİ EN FAZLA 2 M OLARAK YAPILIR.
TERASA AÇILAN GÜVERCİNLİKLERDE İSE GENİŞLİĞİ EN FAZLA 3 M. YAPILIR. HER İKİ KOŞULDA DA MAHYA YÜKSEKLİĞİ AŞILAMAZ.
ÇATIDA KAPALI ÇIKMA YAPILAMAZ. GÜVERCİNLİK YAPILMASI DURUMUNDA CEPHEDE BULUNAN HER PİYES İÇİN 1 GÜVERCİNLİK YAPILABİLİR.
•TERAS ÇATI YAPILMASI DURUMUNDA PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ'NE BAĞLI OLARAK PARAPET YAPILMASI ZORUNLUDUR.
4.KULLANIM ALANLARI:
4.1.TİCARET-TURİZM-KONUT ALANI (TERCİHLİ KULLANIM ALANI):
BU ALANLARDA TİCARET, TURİZM, KONUT FONKSİYONLARI BİRLİKTE YA DA AYRI AYRI YAPILABİLECEK OLUP, YAPILANMA KOŞULLARI AŞAĞIDA VERİLMİŞTİR:
4.1.1TİCARET ALANLARI:
TİCARET ALANLARINDA YAPILANMA NİZAMI AYRIK NİZAM OLUP, BU ALANLARDA GÜNÜBİRLİK İHTİYACA CEVAP VEREN MARKET-ALIŞVERİŞ MERKEZİ-BERBER-LOKANTA-GAZİNO-KAFETERYA-ÇAY BAHÇESİ VB. TESİSLER YAPILABİLİR.
E (EMSAL): 0.50, YENÇOK: 6.50 M2 KATOLACAKTIR.
4.1.2 TURİZM ALANLARI:
TURİZM ALANLARINDA YAPILANMA NİZAMI AYRIK NİZAM OLUP, BU ALANLARDA OTEL, MOTEL, TATİL KÖYÜ, PANSİYON VB. TURİZM TESİSLERİ YAPILABİLİR.
OTEL YAPILMASI HALİNDE;
E (EMSAL): 0.90, YENÇOK: 3 KAT OLACAK,
MOTEL, TATİL KÖYÜ VB. DİĞER TURİSTİK TESİSLER YAPILMASI HALİNDE;
E (EMSAL): 0.60, YENÇOK: 2 KAT OLACAK,
PANSİYON YAPILMASI HALİNDE;
4.1.1. MADDESİNDE BELİRTİLEN KONUT ALANI YAPILANMA KOŞULLARI GEÇERLİ OLACAKTIR.
4.1.3KONUT ALANLARI:
KONUT ALANLARINDA YAPILANMA NİZAMI AYRIK NİZAM OLUP, YAPILANMA KOŞULLARI PLAN ÜZERİNDE BELİRTİLMİŞTİR.
4.2.TİCARET ALANLARI:
BU ALANLARDA KONAKLAMA VE KONUT YAPILARI YER ALAMAZ, SADECE GÜNÜBİRLİK İHTİ- YACA CEVAP VEREN MARKET-ALIŞVERİŞ MERKEZİ-BERBER-LOKANTA-GAZİNO-KAFETERYA-ÇAY BAHÇESİ VB. TESİSLER YAPILABİLECEK OLUP, YAPILANMA KOŞULLARI PLAN ÜZERİNDE BELİRTİLMİŞTİR. .
4.3.GÜNÜBİRLİK TESİS ALANLARI:
BU ALANLARDA KONAKLAMA TESİSLERİ YAPILAMAZ, YALNIZ GÜNÜBİRLİK KULLANIMA DÖNÜK LOKANTA, ÇAY BAHÇESİ, AÇIK VE REKREAKTİF AMAÇLI HAVUZLAR, SPOR SALONLARI, SU OYUNLARI-GEZİNTİ-DİNLENME-OYUN VE GÜNEŞLENME MEKÂNLARI, EĞLENCE, LOKANTA, MUTFAK, WC, DUŞ, KAFETERYA, ÇOCUK OYUN ALANI, SU OYUN ALANI,ÖZELLİK TAŞIYAN EL SANATLARI ÜRÜNLERİNİN 20 M2'Yİ GEÇMEYEN SERGİ VE SATIŞ ÜNİTELERİ VB. TESİSLERİN YAPILABİLECEĞİ ALANLARDIR.
E (EMSAL): 0.20, YENÇOK: 4.50 M1 KAT
ASMA KATLI YAPILACAKSA YENÇOK: 5.50 M1 KAT OLACAKTIR.
4.4.AÇIK VE YEŞİL ALANLAR (PARK, ÇOCUK BAHÇESİ VE OYUN ALANI):
TOPLUMUN YARARLANMASI İÇİN AYRILAN PARK, ÇOCUK BAHÇESİ, OYUN BAHÇESİ, DİNLEN-ME, GEZİNTİ, PİKNİK, EĞLENCE ALANLARI TOPLAMIDIR. BU ALANLARIN TAMAMI KAMU ELİNE GEÇECEK ŞEKİLDE UYGULAMALAR YAPILACAKTIR. MÜLKİYETİ KAMUDA KALMAK ŞARTIYLA BU ALANLARA SÖKÜLÜP TAKILABİLİR SABİT OLMAYAN YAPI ELEMANLARI İLE BÜFELER, HAVUZLAR, PERGOLELER, AÇIK ÇAYHANE VE GENEL HELÂDAN BAŞKA TESİS YAPILAMAZ, LÜZUMU HALİNDE AÇIK SPOR TESİSLERİ YAPILABİLİR.
E (EMSAL):0.05, YENÇOK: 3.50 1 KAT OLACAKTIR.


...
resim999255

DALYAN SİT İÇİ .....

PLAN NOTLARI:...

UYGULANMASI GEREKEN YÖNETMELİK VE KARARLAR:

1.1.       PLAN, PLAN LEJANTI VE PLAN HÜKÜMLERİNDE, ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN UYGUN GÖRÜŞÜ VE BELEDİYE MECLİSİNİN ONAYLARI OLMADAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ YAPILAMAZ. 

1.2.       BU PLAN HÜKÜMLERİ GAYRİMENKUL ESKİ ESERLER VE ANITLAR YÜKSEK KURULUNUN 14.02.1976 TARİH VE 8951 SAYILI KARARI İLE KARAR EKİ 1/25000 ÖLÇEKLİ HARİTADA SINIRLARI BELİRLENDİĞİ ŞEKLİYLE ''ANTİK SİT SAHASI'' OLARAK TESCİL EDİLEN, EDİRNE KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KURULUNUN 09.01.1997 TARİH VE 3636 SAYILI KARARI İLE SINIRLARI UYGUN GÖRÜLEN VE ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN (ÇKVKBK) 21.06.2017 TARİH VE 3897 SAYILI KARARI VE EKİ KROKİ İLE DE SINIRLARI YENİDEN BELİRLENEN DALYAN KÖYÜ VE ÇEVRESİ III. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI İÇİNDE HAZIRLANAN KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI SINIRLARI İÇİNDE GEÇERLİDİR. KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI VE YAPILANMA KOŞULLARI BİRLİKTE UYGULANACAKTIR.

1.3.       BELEDİYESİNCE İNŞAAT İZNİ VERİLMEDEN ÖNCE, İLGİLİ MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ UZMANLARI DENETİMİNDE ARKEOLOJİK VE JEOLOJİK SONDAJ KAZISI GERÇEKLEŞTİRİLEREK, SONDAJ SONUÇLARI MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ'NCE KORUMA KURULU MÜDÜRLÜĞÜNE İLETİLEREK, KURUL KARARI ALINDIKTAN SONRA UYGULAMAYA GEÇİLECEKTİR.

1.4.       BU PLAN SINIRLARI KAPSAMINDA ''KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARIYLA İLGİLİ OLARAK YAPILACAK ARAŞTIRMA, SONDAJ VE KAZILAR HAKKINDA YÖNETMELİK'' HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

1.5.       PLAN KAPSAMINDAKİ TESCİLLİ PARSELLER İLE BU PARSELLERE BİTİŞİK VEYA ARADAN YOL GEÇSE DAHİ CEPHE VEREN PARSELLERDE YAPILACAK HER TÜRLÜ TEVHİT, İFRAZ VB. KADASTRAL İŞLEMLER KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA KURULUNCA KARARA BAĞLANACAKTIR. ANCAK BU KAPSAM DIŞINDAKİ PARSELLERDE; PLAN NOTLARINDA VERİLEN ASGARİ VE AZAMİ CEPHE, DERİNLİK VE BÜYÜKLÜK KRİTERLERİNE UYMAK KAYDIYLA YAPILACAK TEVHİT, İFRAZ VB. KADASTRAL İŞLEMLER BELEDİYESİNCE KARARA BAĞLANACAKTIR.

1.6.       ZEMİNE MÜDAHALE GEREKTİREN HER TÜRLÜ ALTYAPI HİZMETLERİNE YÖNELİK HAZIRLANAN PROJELERDE KURULUN UYGUN GÖRÜŞÜ ALINMADAN UYGULAMAYA GEÇİLEMEZ.

1.7.       TESCİLLİ I. GRUP YAPILAR, TESCİLLİ II. GRUP YAPILAR VE BU YAPILARA AİT AVLU/BAHÇE, BAHÇE DUVARLARI, HELA, KUYU, ÇEŞME VE DİĞER MÜŞTEMİLATLAR, AVLU VE BAHÇE KAPLAMALARI İLE İLGİLİ BAKIM, ONARIM VE YENİDEN YAPIM İÇİN, YÜKSEK KURULUN 5.11.1999 TARİH VE 660 SAYILI İLKE KARARI GEÇERLİDİR.

1.8.       AYKIRI UYGULAMALARIN SORUMLULARI HAKKINDA İMAR KANUNU VE KORUMA KANUNUNDA BELİRTİLEN YAPTIRIMLAR UYGULANIR.

1.9.       PLANLAMA ALANI SINIRLARI İÇERİSİNDE KALAN TESCİLSİZ TAŞINMAZLAR İLE TESCİLLİ 2. GRUP YAPILARDAKİ (VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜLKİYETİNDEKİ TESCİLLİ TAŞINMAZLAR HARİÇ) RUHSAT GEREKTİRMEYEN BASİT ONARIMLAR İÇİN (ÇATI AKTARIMI, OLUK ONARIMI, BOYA-BADANA YAPIMI, KAPI-PENCERE DOĞRAMALARININ YENİLENMESİNDE VE DIŞ CEPHE ONARIMLARI) ONARIM ÖN İZİN BELGESİ VE ONARIM UYGUNLUK BELGESİ DÜZENLEMEYE KUDEB YETKİLİDİR. YETKİLİ KUDEB BULUNMAMASI DURUMUNDA ÇKVKBK MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİDİR. TESCİLLİ PARSELLERE BİTİŞİK YA DA ARADAN YOL GEÇSE DAHİ CEPHE VEREN TESCİLSİZ TAŞINMAZLARDAKİ ESASLI ONARIM KAPSAMINDAKİ MÜDAHALELERDE İSE, HAZIRLANACAK TADİLAT PROJESİ VE EKLERİ KORUMA BÖLGE KURULUNCA DEĞERLENDİRİLECEKTİR.

1.10.    PLANLAMA ALANI SINIRLARI İÇERİSİNDE, KORUMA KURULUNCA UYGUN GÖRÜLEN VEYA BELEDİYESİNCE ONAYLANAN PROJESİYLE YAPILAŞMA İZNİ ALAN VE İNŞAATI BİTEN YENİ YAPILARA, ONAYLI PROJESİNE UYGUN OLDUĞUNA DAİR FENNİ MESUL VE BELEDİYESİNİN TEKNİK RAPORU İLE UYGULAMA SONRASI FOTOĞRAFLARININ KUDEB (YETKİLİ KUDEB BULUNMAMASI DURUMUNDA ÇKVKBK MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİDİR) TARAFINDAN İNCELENMESİ SONRASINDA, PROJESİNE AYKIRILIK NEDENİYLE KURULA SEVKİNE GEREK BULUNMAMASI HALİNDE, KUDEB'İN (YETKİLİ KUDEB BULUNMAMASI DURUMUNDA ÇKVKBK MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİDİR) UYGUN GÖRÜŞÜ YAZISI DOĞRULTUSUNDA YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ DÜZENLENMESİ KONUSUNDA İSE KORUMA, UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI, PROJE BÜROLARI İLE EĞİTİM BİRİMLERİNİN KURULUŞ, İZİN, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİ DOĞRULTUSUNDA İŞLEM YAPILACAKTIR.

1.11.    PLANLAMA ALANI SINIRLARI İÇİNDE KALAN EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ VE GÜVENLİK AÇISINDAN TEHDİT OLUŞTURAN TESCİLSİZ YAPILARIN YIKIMLARINDA, ZEMİN VE TEMEL SEVİYESİNDE MÜDAHALE GEREKTİREN DURUMLARDA MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ DENETİMİ SAĞLANMASI KAYDIYLA, BELEDİYESİ YETKİLİDİR.

1.12.    1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR VE UYGULAMAYA ESAS PARSELASYON PLANLARININ ONAYLANMA-SINDAN SONRA ONANLI İMAR PLANINA UYGUN OLARAK HAZIRLANACAK ÜST VE ALTYAPI UYGULAMA PROJELERİ İLE BİRLİKTE İNŞAAT RUHSATI İÇİN MÜRACAAT EDİLECEK OLUP, RUHSAT ALINMADAN İNŞAATA BAŞLANAMAZ.

1.13.    19.03.1979 GÜN VE 18783 SAYILI RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN LAĞIM MECRASI MÜMKÜN OLMAYAN YERLERDE YAPILACAK ÇUKURLARA AİT YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN BOYUT VE STANDARTLARDA PİSSU ÇUKURU YAPILACAK, PİSSU KANALLARI BURAYA BAĞLANACAKTIR. PİSSU ÇUKURU SIZDIRMASIZ FOSEPTİK OLARAK İNŞA EDİLECEKTİR.

1.14.    19.12.2007 TARİH VE 26735 SAYILI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN 7126 SAYILI SİVİL SAVUNMA KANUNU'NUN EK 9. MADDESİNE GÖRE BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR.

1.15.    ''2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU'' VE BU KANUNA İSTİNADEN YÜRÜRLÜĞE GİREN İLGİLİ YÖNETMELİKLER İLE 5491 SAYILI ''ÇEVRE KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN'' HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

 

1.16.    BU PLAN KAPSAMINDAKİ MİMARİ PROJELERDE, 04.04.1991 GÜN VE TS: 9111 SAYILI TSE TEKNİK KURULU KARARI İLE BELİRLENEN ''ENGELLİ İNSANLARIN İKAMET EDECEĞİ BİNALARIN DÜZENLENMESİ KURALLARINA'' İLİŞKİN İÇ MİMARİ STANDARTLARI GÖZ ÖNÜNE ALINMAK SURETİYLE BEDENSEL ENGELLİ İNSANLARIN YENİ YAPILACAK TURİZM YAPILARINA, RESMİ KURUM VE KURULUŞLARINA AİT YAPILARI VE KAMU HİZMET BİNALARI KULLANABİLMELERİNİ SAĞLAYACAK DÜZENLEMELERİN GETİRİLMESİ MECBURİDİR.

1.17.    3194 SAYILI İMAR KANUNU'NA EK ''SIĞINAKLARLA İLGİLİ YÖNETMELİK'' VE ''OTOPARK YÖNETMELİK'' HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

1.18.    PLANLAMA ALANININ 1. DERECE DEPREM BÖLGESİNDE YER ALMASI NEDENİYLE, YAPILACAK BİNA VE TESİSLERİN PROJELENDİRİLMESİ VE YAPIMINDA ''DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK'' İLE ''AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK'' HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

1.19.    ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 28.11.2013 TARİHİNDE ONAYLANAN ''İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK/JEOTEKNİK ETÜT RAPORU''NDA;

Ö.A.-5.1  [ÖNLEM ALINABİLECEK NİTELİKTE ŞİŞME-OTURMA-TAŞIMA GÜCÜ AÇISINDAN    SORUNLU ALANLAR],

Ö.A.-2.1   [ÖNLEM ALINABİLECEK NİTELİKTE STABİLİTE SORUNLU ALANLAR],

A.J.E.      [AYRINTILI JEOLOJİK ETÜT GEREKTİREN ALANLAR] OLARAK BELİRLENEN ALANLAR İÇİN RAPORDA ÖNERİLEN TEDBİRLERE UYULACAKTIR.

1.20.    09.09.2006 TARİH VE 26284 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN ''DERE YATAKLARI VE TAŞKINLAR'' KONULU BAŞBAKANLIK GENELGESİ HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

1.21.    5403 SAYILI ''TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU''NUN 13. MADDESİ GERE-ĞİNCE TAŞINMAZIN ÇEVRESİNDE BULUNAN TARIM ARAZİLERİNE ZARAR VERİLMEMESİ İÇİN GEREKLİ TEDBİRLER ALINACAKTIR.

1.22.    I. DERECE VE III. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANLARINDA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU'NUN YÜRÜRLÜKTEKİ İLKE KARARI HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.

1.23. 1.1.       PLAN SINIRI İÇİNDEKİ TESCİLLİ PARSEL KORUMA ALANI (BİTİŞİĞİ, CEPHESİ) DIŞINDA KALAN DİĞER PARSELLERDE YASAL DÜZENLEMELERE GÖRE RUHSATI BULUNAN TESCİLSİZ TAŞINMAZLARDAKİ YAPILACAK ESASLI ONARIM ÇALIŞMALARINDA İLGİLİ MEVZUAT DOĞRULTUSUNDA HAZIRLANACAK PROJELERE İLİŞKİN BAŞVURU BELEDİYEYE YAPILACAK, BELEDİYE TARAFINDAN PLAN VE PLAN HÜKÜMLERİNE UYGUN OLDUĞU BELİRLENEN VE ONAYLANAN PROJELERE GÖRE UYGULAMAYA GEÇİLECEK, UYGULAMA BELEDİYE DENETİMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

ÇEVREYE İLİŞKİN HÜKÜMLER:

2.1.       ZEMİN SUYUNUN YÜKSEK OLDUĞU BÖLGELERDE, UYGUN DRENAJ SİSTEMLERİNDE, SIZINTI VE YÜZEY SULARININ YAPI TEMELLERİNİ ETKİLEMESİ ÖNLENMELİDİR.

2.2.       RENK, ÇATI KAPLAMASI, ÇATIDA DOLULUK-BOŞLUK ORANLARI VE BİNA BİRİM ÖLÇÜLERİNDE ÇEVRE KARAKTERİSTİKLERİNE UYULACAKTIR.

2.3.       PLANLAMA ALANI İÇİNDE YÖRENİN SİLÜETİNE KATKIDA BULUNAN YEŞİL DOKUNUN KORUNMASI AMACIYLA YENİ YAPILANMA İSTEKLERİNDE PARSELLERDEKİ AĞAÇLARIN AZAMİ ÖLÇÜDE KORUNMASINA ÖZEN GÖSTERİLECEKTİR.

2.4.       MİMARİ PROJELERDE TOPOĞRAFYAYA VE DOĞAL BİTKİ ÖRTÜSÜNE UYGUN ÇÖZÜMLER GETİRİLECEKTİR.

2.5.       I. DERECE VE III. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI İÇİNDE TAŞ, TOPRAK, KUM VB. ALINAMAZ, KİREÇ, TAŞ, TUĞLA, MERMER, KUM, MADEN VB. OCAKLARI AÇILAMAZ, BU ALAN İÇİNE CURUF, ÇÖP, SANAYİ ATIĞI VE BENZERİ MALZEME DÖKÜLEMEZ.

YAPILANMAYA İLİŞKİN HÜKÜMLER:

3.1.       UYGULAMADA PLAN KARARLARI İLE KADASTRAL DURUM ARASINDA 1 M'YE KADAR OLAN KAYMALAR, HATA KABUL EDİLEREK KADASTRAL İSTİKAMET ESAS ALINABİLİR.

3.2.       İNŞAAT EMSAL DEĞERLERİ VEYA YÜKSEKLİKLERİ EN YÜKSEK DEĞERLER OLUP, BU DEĞERLER DAHA ALT DEĞERLERDE KULLANILABİLİR.

3.3.       EMSAL HESAPLARI NET İMAR PARSELİ ALANI ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR.

3.4.       ADALARDA GENEL HÜKÜMLERDE BELİRTİLEN KOŞULLARA UYMAK KAYDIYLA PARSELASYON YAPILABİLİR YA DA ADABAZINDA YAPILANMAYA GİDİLEBİLİR.

3.5.       BELEDİYE TARAFINDAN GEREKLİ GÖRÜLEN ALANLARDA 3194 SAYILI İMAR KANUNU'NUN 18. MADDESİ DOĞRULTUSUNDA ARSA VE ARAZİ DÜZENLENMESİNE DAYALI PARSELASYON YAPILABİLİR YA DA TAŞINMAZ SAHİPLERİNCE 3194 SAYILI İMAR KANUNU'NUN 15. VE 16. MADDELERİ DOĞRULTUSUNDA MÜLKİYETLERİNİ KAPSAYAN İFRAZ YAPILABİLİR. MÜSTAKİL İMAR PARSELLERİ OLUŞMADAN İNŞAAT RUHSATI VERİLEMEZ.

3.6.       RUHSAT ALINMADAN İNŞAATA BAŞLANAMAZ.

3.7.       YAPILANMA ALANLARI İÇİNDE; TOPLAM İNŞAAT ALANI İÇİNDE EMSALE DAHİL OLMAK ŞARTIYLA, MÜŞTEMİLAT (GARAJ, KALORİFER DAİRESİ, KÖMÜRLÜK VB.) YAPILABİLİR.

3.8.       BİNALARA KOT BİNANIN OTURACAĞI DOĞAL ZEMİN ORTALAMASI ESAS ALINARAK GEYİKLİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN VERİLECEKTİR.

3.9.       BİRDEN FAZLA YAPI YAPILAN PARSELLERDE HER BİR BİNA KENDİ OTURDUĞU TABİİ ZEMİN ORTALAMASINDAN KOT ALIR.

3.10.    YAPI YAKLAŞMA MESAFESİ PLAN ÜZERİNDE BELİRTİLMİŞ OLUP, PLAN ÜZERİNDE BELİRTİLMEYEN ALANLARDA YAPI YAKLAŞMA MESAFESİ YOLLARA EN AZ 5 M, KOMŞU PARSEL VE YEŞİL ALANLARA İSE EN AZ 3 M OLACAKTIR. ANCAK SERBEST NİZAM YAPILANMA ALANLARINDA YAPI YAKLAŞMA MESAFESİ; MEVCUT YAPILANMALAR EMSAL ALINARAK, GEYİKLİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN VERİLECEKTİR.

3.11.    YOL-OTOPARK-YEŞİL ALAN VB. SOSYAL VE TEKNİK ALTYAPI ALANLARI KAMU ELİNE GEÇMEDEN UYGULAMA YAPILAMAZ.

3.12.    ZEMİN SUYUNUN YÜKSEKLİĞİ VE ZEMİNİN III. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI OLMASI SEBEBİYLE BODRUM KAT YAPILAMAZ.

3.13.    PLAN BÜTÜNÜ İÇİNDE ADABAZINDA YAPILANMAYA GİDLEBİLİR, ANCAK BİNALAR ARASINDAKİ YAPI YAKLAŞMA MESAFESİ EN AZ 6 M OLACAKTIR.

3.14.    SAÇAKLAR:

3.14.1  BİNALARDA  KAPALI ÇIKMADAN SONRA 0.50 M SAÇAK YAPILABİLİR.

3.15.    ÇATILAR:
3.15.1. ÇATI YAPILMASI ZORUNLUDUR.
3.15.2. TERAS ÇATI YAPILAMAZ.
3.15.3. ÇATISIZ YAPILARA İSKAN VERİLEMEZ.

3.15.4. ÇATI EĞİMİ EN FAZLA % 33'TÜR.

3.15.5. ÇATI PİYESLERİ İSKAN EDİLEMEZ.

KULLANIM ALANLARI:

4.1.       KONUT ALANLARI:

KONUT ALANLARINDA YAPILANMA NİZAMI AYRIK NİZAM OLUP, YAPILANMA KOŞULLARI PLAN ÜZERİNDE BELİRTİLMİŞTİR.

4.2.       TİCARET ALANLARI:

BU ALANLARDA GÜNÜBİRLİK İHTİYACA CEVAP VEREN MARKET-ALIŞVERİŞ MERKEZİ-BERBER-LOKANTA-GAZİNO-KAFETERYA-ÇAY BAHÇESİ VB. TESİSLER YAPILABİLİR.

E (EMSAL): 0.40, YENÇOK:5.50 M OLACAKTIR.

4.3.       TİCARET-KONUT ALANLARI: 

BU ALANLARDA ZEMİN KATLARDA TİCARET YAPILANMASINA GİDİLEBİLECEK OLUP, ÜST KATLAR İSTEĞE BAĞLI OLARAK KONUT YA DA TİCARET ALANI OLARAK KULLANILABİLCEKTİR. BU ALANLARDA YAPILANMA KOŞULLARI;

A-2 (AYRIKNİZAMİKİKAT), E (EMSAL): 0.50 OLACAKTIR.

4.4.       BELEDİYE HİZMET ALANI: 

BU ALANLARDA İTFAİYE, ACİL YARDIM VE KURTARMA, ULAŞIMA YÖNELİK TRANSFER İSTASYONU, ARAÇ VE MAKİNE PARKI, BAKIM VE İKMAL İSTASYONU, GARAJ VE TRİYAJ ALANLARI, BELEDİYE DEPOLARI, ASFALT TESİSİ, ATIK İŞLEME TESİSİ, ZABITA BİRİMLERİ, MEZBAHA, EKMEK ÜRETİM TESİSİ, PAZAR YERİ, İDARİ, SOSYAL VE KÜLTÜREL MERKEZ GİBİ MAHALLΠMÜŞTEREK NİTELİKTEKİ İHTİYAÇLARI KARŞILAMAK ÜZERE KURULAN TESİSLER YAPILABİLECEK,

E (EMSAL):0.30, YENÇOK: 2 KAT OLACAKTIR.

4.5.       OTEL ALANLARI:

BU ALANLARDA TURİZM TESİSİ İHTİYACINA YÖNELİK OTEL, APART OTEL, PANSİYON VB. TESİSLER YAPILABİLİR.

E (EMSAL): 0.75, YENÇOK:3 KAT OLACAKTIR.

 

 

 

 

4.6.       GÜNÜBİRLİK TESİS ALANLARI:

BU ALANLARDA KONAKLAMA TESİSLERİ YAPILAMAZ, YALNIZ GÜNLÜK ZORUNLU İHTİYAÇLARI KARŞILAMAYA YÖNELİK LOKANTA, ÇAY BAHÇESİ, AÇIK VE REKREAKTİF AMAÇLI GÖSTERİ VE EĞLENCE ALANLARI, YÜZME HAVUZLARI, AÇIK SPOR ALANLARI, SU OYUNLARI-GEZİNTİ-DİNLENME-OYUN VE GÜNEŞLENME MEKÂNLARI, EĞLENCE, MUTFAK, WC, DUŞ, GÖLGELİK, KAFETERYA, KAFE-BAR, PASTANE, ÇOCUK OYUN ALANI, SU OYUN ALANI, ÖZELLİK TAŞIYAN EL SANATLARI ÜRÜNLERİNİN 20 M2'Yİ GEÇMEYEN SERGİ VE SATIŞ ÜNİTELERİ VB. TESİSLERİN YAPILABİLECEĞİ ALANLARDIR.

E (EMSAL): 0.20, YENÇOK: 4.50 M VE 1 KAT,

ASMA KATLI YAPILACAKSA YENÇOK:5.50 M VE 1 KAT OLACAKTIR.

4.7.       TARIMSAL NİTELİKLİ ALAN:

TARIMSAL NİTELİKLİ ALAN OLARAK BELİRLENEN ALANLARDA İKLİM ŞARTLARI DOLAYISIYLA SÖKÜLEBİLİR-TAKILABİLİR NİTELİKTE VE 10 M2'Yİ GEÇMEYECEK ŞEKİLDE YAPILAR YAPILABİLECEKTİR.

4.8.       İLKOKUL ALANI:

BU ALANLARDA İLKÖĞRETİM TESİSLERİ İLE İDARİ VE SOSYAL TESİSLER YAPILABİLECEK,

E (EMSAL):0.30, YENÇOK: 2 KAT OLACAKTIR.

4.9.       SAĞLIK TESİS ALANI:

BU ALANLARDA HASTANE, SAĞLIK OCAĞI, AİLE SAĞLIK MERKEZİ, DOĞUMEVİ, DİSPANSER VE POLİKLİNİK, AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ, FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ, ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ GİBİ FONKSİYONLARDA HİZMET VEREN TESİSLER YAPILABİLECEK,

E (EMSAL):0.30, YENÇOK: 2 KAT OLACAKTIR.

4.10.    SOSYAL TESİS ALANI:

BU ALANLARDA KREŞ, KURS, YURT, ÇOCUK YUVASI, YETİŞTİRME YURDU, YAŞLI VE ENGELLİ BAKIMEVİ, REHABİLİTASYON MERKEZİ, TOPLUM MERKEZİ, ŞEFKAT EVLERİ GİBİ FONKSİYONLAR YAPILABİLECEK,

E (EMSAL):0.30, YENÇOK: 2 KAT OLACAKTIR.

4.11.    KÜLTÜREL TESİS ALANI:

BU ALANLARDA KÜTÜPHANE, HALK EĞİTİM MERKEZİ, SERGİ SALONU, SANAT GALERİSİ, MÜZE, KONSER, KONFERANS, KONGRE SALONLARI, SİNEMA, TİYATRO VE OPERA GİBİ FONKSİYONLAR YAPILABİLECEK,

E (EMSAL):0.30, YENÇOK: 2 KAT OLACAKTIR.

 

 

 

4.12.    CAMİ ALANI:

BU ALANLARDA CAMİ İLE BERABER CAMİ TESİSİNİN MİMARİSİ İLE UYUMLU OLMAK KOŞULUYLA LOJMAN, KÜTÜPHANE, AŞEVİ, DİNLENME SALONU, GASİLHANE, ŞADIRVAN VE HELA GİBİ MÜŞTEMİLATLAR, AÇIK VEYA ZEMİN ALTINDA KAPALI OTOPARK YAPILABİLECEK,

E (EMSAL): 0.30, YENÇOK: SERBEST OLACAKTIR.

4.13.    AÇIK VE YEŞİL ALANLAR (PARK, ÇOCUK BAHÇESİ VE OYUN ALANI):

TOPLUMUN YARARLANMASI İÇİN AYRILAN PARK, ÇOCUK BAHÇESİ, OYUN BAHÇESİ, DİNLENME, GEZİNTİ, PİKNİK, EĞLENCE ALANLARI TOPLAMIDIR. BU ALANLARIN TAMAMI KAMU ELİNE GEÇECEK ŞEKİLDE UYGULAMALAR YAPILACAKTIR. MÜLKİYETİ KAMUDA KALMAK ŞARTIYLA BU ALANLARA SÖKÜLÜP TAKILABİLİR SABİT OLMAYAN YAPI ELEMANLARI İLE BÜFELER, HAVUZLAR, PERGOLELER, AÇIK ÇAYHANE VE GENEL HELÂDAN BAŞKA TESİS YAPILAMAZ, LÜZUMU HALİNDE AÇIK SPOR TESİSLERİ YAPILABİLİR.

E (EMSAL):0.05, YENÇOK:3.50 M VE 1 KAT OLACAKTIR.

4.14.    REKREASYON ALANI:

KENTİN AÇIK VE YEŞİL ALAN İHTİYACI BAŞTA OLMAK ÜZERE, EĞLENCE, DİNLENME, PİKNİK İHTİYAÇLARININ KARŞILANABİLDİĞİ, KENT İÇİNDE VE ÇEVRESİNDE GÜNÜBİRLİK KULLANIMA YÖNELİK ALANLARDIR.

E (EMSAL):0.05, YENÇOK:3.50 M VE 1 KAT OLACAKTIR.

DİĞER HUSUSLAR

5.1.   BU PLAN SINIRLARI KAPSAMINDAKİ TÜM ALANLARDA, BU PLAN VE PLAN HÜKÜMLERİNDE YER ALMAYAN KONULARDA ''2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU, İLGİLİ YÖNETMELİKLERİ VE İLKE KARARLARI'', ''BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI VE PLAN NOTLARI'', ''3194 SAYILI İMAR KANUNU'', ''MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ'' VE ''PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ'' HÜKÜMLERİ İLE HALEN YÜRÜRLÜKTE BULUNAN VE BU PLANIN ONAYINDAN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK OLAN DİĞER MEVZUAT HÜKÜMLERİ VE MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ (KANUN, TÜZÜK, YÖNETMELİK, TEBLİĞ) GEÇERLİDİR.

 

 

 

 

Çanakkale Geyikli Belediyesi Resmi Web Sitesi

İletişim