T.C

ÇANAKKALE İLİ

Geyikli Belediyesi Meclis Başkanlığı

 

                                                                                                                SEÇİM DEVRESİ   : 31/03/2019

                                                                                                                     TOPLANTI TARİHİ    : 02/09/2022

                                                                                                           TOPLANTI DÖNEMİ  : Eylül

                                                                                                               TOPLANTI GÜNÜ        : Cuma

 

T   O   P   L   A   N   T   I             T   U   T   A   N   A  Ğ   I

 

 

Geyikli Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye kanununun 20. maddesi uyarınca  Eylül  dönemi olağan meclis toplantısını gerçekleştirmek üzere  02/09/2022 tarihinde Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanıldı.
            Belediye ve Meclis Başkanı Mevlüt ORUÇOĞLU tarafından yapılan yoklama neticesinde Meclis Üyesi Sencer AKÇİN, Fatih ÖZCAN, Hakkı AKER, Fatih BİÇİCİ,  Ahmet ÇİÇEK, Melahat AYVAZ, Hüseyin BECEREN'İN hazır bulundukları Meclis Üyesi Mehmet ATİLA, İbrahim ERÇETİN'İN hazır bulunmadığı   anlaşılmış olup; Meclis Üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanıldığı görülerek toplantıya başlanıldı.

10/08/2022 tarihli olağanüstü Meclis Toplantısında alınan kararlar 5393 sayılı Belediye Kanununun 22'inci maddesi gereğince meclis üyelerine dağıtıldı.  
          Belediye ve Meclis Başkanı Mevlüt ORUÇOĞLU gündem maddelerine geçilmeden önce söz isteyen olup olmadığını sordu; söz almak isteyen meclis üyesi olmadığından, gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:  Belediyemizde Sürekli İşçi Kadro Cetvelinde boş durumda bulunan Şoför kadrosunun Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 13. maddesi uyarınca İşçi kadrosu ile değiştirilmesine,

            Mevcudun oybirliği ile karar verildi.  (69570310-33)

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİ: Üretilen hizmetlerin gider kalemlerinde 2022 Yılında yaşanan artışlar sebebiyle, şebeke suyu hizmetlerindeki gider kalemlerinde yapılan güncelleme sonucu 2022 Yılı Geyikli Belediyesi Ücret Tarifesindeki 1 metreküp su ücretinin,  Mesken Aboneliğinde 2,50TL, İşyeri Aboneliğinde 4,00 TL, Fabrika ve Sanayi Aboneliğinde 5,00 TL, İnşaat Aboneliğinde 6,00 TL, Bahçe Aboneliğinde 12,00 TL, olarak uygulanmasına,

            Mevcudun oybirliği ile karar verildi.  (69570310-34)

 

GÜNDEMİN 3. MADDESİ:  Beldemiz şehir merkezi mevkii 901 Nolu parsele ait Plan İşlem Numaralı UİP-17612560 sayılı 30 L III D – 30 L III A paftasında bulunan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının açıklama raporunda belirtildiği şekilde 3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci maddesi (b) bendi uyarınca onaylanmasına Meclis Üyesi Melahat AYVAZ'IN çekimser oyuna karşılık,

            Mevcudun oyçokluğu ile karar verildi. (69570310-35)

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİ:   Yıl içerisinde 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Hizmet Birimi Binası ile Kültür Merkezi yapımına karar verildiğinden 2022 Yılı Bütçesinde yeterli ödenek bulunmadığından, MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 37. maddesi uyarınca 5.000.000,00 TL. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sağlanacak olan Kurumlardan Alınan Bağışlar Gelir Kalemi, 2.000.000,00 TL. Hakan ÖZKAZANÇ tarafından sağlanacak olan Kişilerden Alınan Bağışlar Gelir Kalemi, 6.000.000,00 TL. belediye konut satışlarından sağlanan banka mevcuduyla karşılanmak üzere,  46.17.97.06.06.01.00.00.05.06.05.07.90 – Diğerleri Gider Kalemine 13.000.000,00 TL. Ek Ödenek konulmasına,

              Mevcudun oy birliği ile karar verildi.    (69570310-36)

 

 

 

 

Meclis ve Belediye Başkanı Mevlüt ORUÇOĞLU gündem maddelerinin bittiğini söyleyerek, toplantıya son verilip verilmemesi hususunu oylamaya sundu ve yapılan oylama sonucu 02/09/2022 tarihinde 1. Birleşim 1. Oturumdan oluşan Eylül dönemi olağan meclis toplantısını kapattı.

 

 

 

 

 

 

 

                    Mevlüt ORUÇOĞLU                          Hüseyin BECEREN                           Fatih ÖZCAN

                   Meclis Başkanı                                    Katip Üye                                      Katip Üye

                     Belediye Başkanı                                Meclis Üyesi                                  Meclis Üyesi

                                                                                                                       

2.09.2022 820

Çanakkale Geyikli Belediyesi Resmi Web Sitesi

İletişim