İLAN

GEYİKLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

     Mülkiyeti Belediyemize ait Çanakkale İli Ezine İlçesi Dalyan Köyü 191 Ada 16 Nolu Parselde bulunan arsa vasfındaki taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kan. 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

 1. İDARENİN

 1. Adresi      : Cumhuriyet Mahallesi Çanakkale Caddesi No: 4 Geyikli Beldesi      Ezine/ÇANAKKALE

       
 2. Telefon      ve Faks : 286 638 50 56 – 286 638 58 32

       
 3. Elektronik      Posta Adresi : bilgi@canakkalegeyikli.bel.tr

 1. İHALE      KONUSU TAŞINMAZIN YERİ, NİTELİĞİ, YÜZÖLÇÜMÜ, MUHAMMEN      SATIŞ BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ:      


                                                                                                                                                                                                                                               
               

Ada/Parsel

          
               

Yüzölçümü

          
               

Hisse

          
               

Niteliği

          
               

Muhammen Satış Bedeli

          
               

İhale Tarihi

          
               

İhale Saati

          
               

Geçici Teminat                

          
               

191/16

          
               

799,85 m2

          
               

Tam

          
               

Arsa

          
               

3.600.000,00 TL.

          
               

30/01/2023

          
               

15:00

          
               

108.000,00 TL.

          
 1. İHALENİN:            

 1. Yapılacağı      Yer : Geyikli Belediyesi Meclis Toplantı Salonu

       
 2. Tarih      ve saat : 30/01/2023 – 15:00

       
 3. Geçici      teminat bedeli muhammen bedelin % 3 nispetindedir.

 1. İSTEKLİLERİN      İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE YETERLİLİK KRİTERLERİ İLE      İSTENİLEN BELGELER:      

  1. İsteklilerin           ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan bilgi ve           beldeleri ihale tarih ve saatinden önce Belediyemiz Yazı İşleri           Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.           

             
  2. İhale           şartnamesi ve ekleri temin belgesi.

             
  3. Gerçek           kişilerden kanuni ikametgah belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi.

             
  4. Tüzel           kişilerden tebligat adres beyanı.           

             
  5. Vekaleten           gireceklerden vekaletname.           

             
  6. İhaleye           tüzel kişilik adına katılacaklardan yetki belgesi ve imza           sirküsü.

             
  7. Geçici           teminatın yatırıldığına dair tahsilat makbuzu.           

             
  8. Geyikli           Belediye Başkanlığı'na herhangi bir borcu olmadığına dair           belge.           

             
  9. Şartname           bedeli tahsilat makbuzu. (1.500,00 TL.)

             
  10. İsteklilerin           ortak girişim olması halinde, noter tasdikli iş ortaklığı           beyannamesi ve yukarda istenilen belgelerin her bir ortakça ayrı           ayrı verilmesi zorunludur. isteklinin iş ortaklığı olması           halinde

        
 1. İHALEYE      AİT ŞARTNAME (İHALE DÖKÜMANI)

İhale şartnamesi (ihale dokümanı) Geyikli Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü'nden 1.500,00 TL. karşılığında temin edilir. İstekliler şartname satış bedelini Geyikli Belediye Başkanlığı veznelerine ya da Ziraat Bankası Ezine Şubesi IBAN TR400001000073116379865007 nolu hesaba yatıracaklardır.

6.01.2023 1411

Çanakkale Geyikli Belediyesi Resmi Web Sitesi

İletişim